Leveringen - 384762-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Constanța: Decoratieve voorwerpen

2019/S 156-384762

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Municipiul Constanța
Nationaal identificatienummer: 4785631
Postadres: Bulevardul Tomis nr. 51
Plaats: Constanța
NUTS-code: RO223
Postcode: 900725
Land: Roemenië
Contactpersoon: Manea Nilghiun
E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro
Telefoon: +40 241488157
Fax: +40 241488195

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primaria-constanta.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziția produselor pentru Iluminat festiv

Referentienummer: 0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39298500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul contractului îl constituie închirierea, inclusiv montarea-demontarea, unor instalații de iluminat festiv, pe perioada sărbătorilor de iarnă:

— iluminatul festiv – lot I – iluminat festiv al străzilor din municipiul Constanța se va realiza pe Bulevardul 1 Mai, Bulevardul 1 Decembrie, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, Bulevardul I.C. Bratianu, Str. Dezrobirii, Str. Soveja, Bulevardul Tomis, Bulevardul Ferdinand, Bulevardul Aurel Vlaicu, Bulevardul Mamaia, intrări în oraș, vapoare,

— iluminatul festiv – lot II – iluminat festiv în zona peninsulară Piața Ovidiu Constanța (Revelion) se va realiza în Piața Ovidiu,

— iluminatul festiv – lot III – iluminat festiv în Parcul Tăbăcăriei, zona Țara Piticilor din municipiul Constanța (Orășelul Copiilor) se va realiza în Parcul Tăbăcăriei, zona Țara Piticilor.

Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 de zile inainte de d [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 398 295.05 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Ofertanții vor întocmi oferta pentru unul, pentru 2 sau pentru toate cele 3 loturi.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 – Iluminat festiv în Parcul Tăbăcăriei, zona Țara Piticilor din municipiul Constanța (Orășelul Copiilor)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39298500
31522000
45311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Constanta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Iluminatul festiv în Parcul Tăbăcăriei, zona Țara Piticilor, din municipiul Constanța (Orășelul Copiilor) se va realiza în Parcul Tăbăcăriei, zona Țara Piticilor.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Eficiența energetică. Putere specifică / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 762 565.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 76
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 – Iluminat festiv în zona peninsulară Piața Ovidiu Constanța (Revelion)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39298500
31522000
45311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Constanta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Iluminatul festiv în zona peninsulară Piața Ovidiu Constanța (Revelion) se va realiza în Piața Ovidiu.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Eficiența energetică. Putere specifică / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 368 650.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 76
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 – Iluminat festiv al străzilor din municipiul Constanța

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39298500
31522000
45311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Constanta.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Iluminatul festiv al străzilor din municipiul Constanța se va realiza pe Bulevardul 1 Mai, Bulevardul 1 Decembrie, Bulevardul Alexandru Lapusneanu, Bulevardul I.C. Bratianu, Str. Dezrobirii, Str. Soveja, Bulevardul Tomis, Bulevardul Ferdinand, Bulevardul Aurel Vlaicu, Bulevardul Mamaia, intrari in oras, vapoare.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Eficiența energetică. Putere specifică / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 267 079.85 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 76
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Loturile: 1, 2, 3.

Cerința 1: neîncadrarea ofertanţilor, asociaților, terţilor susţinători şi subcontractanţilor în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: obligația completarii și prezentării DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți/subcontractanți/asociați) cu informațiile aferente situației lor, în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, ca prima dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere si a îndeplinirii cerințelor de capacitate. In DUAE se vor cuprinde informatii privind tertii sustinători, asociatii si subcontractantii, conform prev. art. 183, art. 170 alin. (3) si art. 193-195 din Legea 98/2016.

La solicitarea autoritaţii contractante, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea următoarelor informații și documente:

(a) certificatele fiscale prin care operatorul economic îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), cerinţa se consideră îndeplinită dacă operatorul economic îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilitați în vederea plăţii acestora, inclusiv, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor.

Din certificatul/certificatele prezentat/e trebuie să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării lor. În cazul în care mai multi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare operator economic în parte,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul in care mai multi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare operator economic în parte.

Loturile: 1, 2, 3.

Cerința 2: neîncadrarea în dispoziţiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Modalitate de îndeplinire: declaraţie privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Decebal Fagadau, Babu Dumitru, Rasauteanu Costin, Enache Marcela, Dinescu Fulvia, Liuta Mihaela, Voicu Iuliana, Nica Viorel Mircea, Latea Fabiola Iuliana, Bobes Laura, Merla Viorica Ani, Stan Mihaela, Popescu Carmina Ionela, Niculae-Stânga Noni Adrian, Gherasim Sorina, Florescu Nicoleta, Balaban Mihai, Simion Georgiana, Georgescu Raluca-Florenta, Bica Alexandru Stefan, Patrutoiu Mihaela, Paiul Elena, Bela Inna Mihaela, Zană Irina, Itoafa Cristina Laurentia, Vaduva Ionut, Morcov Manolache Dragos, Vanturache Radu Mihai, Constantin Nicoleta, Giman Iuliu Valeriu, Niță Mihaela, Nanu Daniela, Stan Andreea, Filip Marian, Caruntu Eugen, Dragomir Mariana Cristina, Pînzariu Irina Roxana, Mocanu Florin, Frigioiu Marcela, Gheorghe Georgeta, Dobre Oana, Petcu Lenuta, Dudas Camelia, Hagi Monica, Stanisor Carmen, Popescu Mihaela, Varlan Dorel, Szekely George, Encica Dragut, Bratu Daniel, Baltag Dan, Dumitru Ionut, Petcu Mugurel Leonard, Untaru Adrian Constantin, Tudose [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au furnizat in ultimii 3 ani (împliniti la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) produse similare (instalatii de iluminat ornamental/festiv) a caror valoare cumulata este de minimum:

— lot 1 – 4 200 000 RON fără TVA,

— lot 2 – 360 000 RON fara TVA,

— lot 3 – 760 000 RON fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multor contracte.

Loturile: 1, 2, 3. Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Declarație cu privire la echipamente tehnice puse la dispoziția operatorului economic, pe care acesta se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului, respectiv 2 (doua) platforme ridicătoare, pentru fiecare lot pentru care se depune oferta.

Loturile: 1, 2, 3. Proportia de subcontractare:

1) informații privind subcontractantii (daca este cazul). Ofertantul are obligatia de a preciza partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși;

2) informații privind asocierea (daca este cazul). In cazul in care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica și/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar aceștia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica;

3) informații privind terții susținători (daca este cazul). În cazul in care operatorul economic își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională invocând susținerea acordată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, de către unul sau mai multi terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi autorității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament de sustinere în acest sens din partea terțului/terților. Terțul/terții susținător/susținători răspund împreună cu operatorul economic, în mod solidar, pentru executarea contractului.

Eventuele minimumeisen:

Ofertantul va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru fiecare lot pentru care se depune oferta. La nivelul DUAE, trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractelor invocate drept experienta similara, beneficiarul acestuia, data si numarul documentului de receptie/predare-primire, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei la cererea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta documente relevante care certifica furnizarea produselor: copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit/certificate de predare-primire/recomandări sau procese-verbale de recepție/certficări de bună execuție/certificate constatatoare/orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar privat.

Pentru indeplinirea cerintei, ofertantul va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Ofertantul va trebui sa faca dovada ca dispune de echipamentele tehnice, respectiv 2 (doua) platforme ridicătoare pentru prestarea contractului (in dotare proprie, prin contracte sau acorduri de închiriere, orice angajament ferm).

1) Modalitatea de îndeplinire: subcontractantul va completa DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Odată cu DUAE se va prezenta și acordul/acordurile de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile;

2) Modalitatea de îndeplinire: în cazul depunerii unei oferte comune, se va completa și prezenta DUAE inclusiv de către asociați, în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Odată cu DUAE se va depune și acordul de asociere. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței, doar ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta propriile documente de calificare, deoarece criteriile de calificare referitoare la situația personală a ofertantului trebuie respectate de fiecare asociat în parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitate a activității profesionale trebuie respectate de fiecare asociat în parte pentru partea din contract pe care o realizează. Documentele justificative care probează cele asumate prin acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Capacitatea tehnică și/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii;

3) Modalitatea de îndeplinire: terțul/terții va/vor completa DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, la care se atașează și angajamentul de susținere ferm al terțului susținător/angajamente ferme ale terților susținători, din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin semnarea angajamentului de susținere, terțul/terții susținător/susținători răspunde/răspund pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, autoritatea contractantă având posibilitatea de acțiune directă împotriva terțului/terților susținător/susținători. Documentele justificative care probează cele asumate prin angajament vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/01/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Garantia de participare emisa in alta limba decat lb. romana va fi insotita de traducerea autorizata;

2) Vizualizare documente semnate electronic: pentru deschiderea fisierelor semnate electronic puteti utiliza gratuit aplicatia EasySign pusa la dispozitie de Trans Sped. Puteti descarca aceasta aplicatie de la urmatoarea adresa: http://www.easysign.ro/files/applications/easysign_2_setup.zip

Urmati apoi instructiunile: instalarea aplicatiei software:

(a) se dezarhiveaza si se instaleaza aplicatia EasySign,

(b) este necesar ca actiunea sa fie realizata de un administrator al sistemului,

(c) pentru instalarea si functionarea corecta este necesar a se fi instalat anterior pe sistemul informatic in cauza pachetul .NET Framework versiune 2.0.II.

Verificarea validitatii semnaturii electronice si deschiderea/salvarea documentului original:

(d) se apasa „Enter” sau se da „dublu click” pe fisierul semnat electronic, pentru a-l deschide cu aplicatia EasySign sau

(e) se deschide aplicatia EasySign, se alege din rubrica „Semnare & Criptare” optiunea „Verifica semnatura” si se selecteaza documentul care se doreste a fi deschis/verificat la rubrica „D. semnat” din fereastra care se va deschide,

(f) in fereastra aparuta se poate verifica validitatea semnaturii electronice si se poate apasa butonul „Salveaza” pentru a salva local documentul original,

(g) dupa salvarea documentului original, acesta se poate vizualiza pe statia de lucru. Daca nu doriti sa mai realizati alta activitate privind fisierul deschis, se poate inchide aplicatia EasySign;

3) Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP (www.e-licitatie.ro). Pentru a putea participa la prezenta procedura, operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe www.elicitatie.ro

Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari, in SEAP, răspunsul consolidat publicat de autoritatea contractantă ca urmare a unor solicitari de clarificari cerute de operatorii economici interesați de anunțul de participare. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale tuturor documentelor solicitate in prezenta documentatie de atribuire. Fisierele care vor fi incarcate in SEAP de catre ofertanti vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit (se va prezenta imputernicirea) al operatorului economic, in functie de calitatea acestuia asociat/tert/subcontractant. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila, conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. Odata cu oferta, se va depune DUAE, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau, dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Riscul elaborarii si depunerii ofertelor in SEAP apartine ofertantilor.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventualele contestatii se pot depune conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Primăria Municipiului Constanța – Serviciul Juridic
Postadres: Bulevardul Tomis nr. 51
Plaats: Constanța
Postcode: 900725
Land: Roemenië
E-mail: JURIDIC@PRIMARIA-CONSTANTA.RO
Telefoon: +40 241488100

Internetadres: www.primaria-constanta.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019