Leveringen - 384763-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Opole: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2019/S 156-384763

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Opolski
Postadres: pl. Kopernika 11a
Plaats: Opole
NUTS-code: PL524
Postcode: 45-040
Land: Polen
Contactpersoon: Marcin Czura
E-mail: zamowienia@uni.opole.pl
Telefoon: +48 775415930
Fax: +48 775416026

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/uni_opole
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i montaż wyposażenia meblowego dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Referentienummer: D/41/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż wyposażenia meblowego, w podziale na części:

1. część nr 1 – Zakup i montaż krzeseł obrotowych i krzeseł konferencyjnych dla Studium Języków Obcych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ;

2. część nr 2 – Zakup i montaż krzeseł obrotowych dla Instytutu Informatyki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ;

3. część nr 3 – Zakup i montaż krzesła obrotowego dla Wydziału Prawa i Administracji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ;

4. część nr 4 – Zakup i montaż wyposażenia meblowego (biurek i kontenerów) dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1D do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i montaż krzeseł obrotowych i krzeseł konferencyjnych dla Studium Języków Obcych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL524
Voornaamste plaats van uitvoering:

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż krzeseł obrotowych i krzeseł konferencyjnych dla Studium Języków Obcych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego.

3. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono wymagania dotyczące przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

4. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu i zamontowany na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do czternastu [14] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 6 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Dniem zawarcia umowy, w rozumieniu SIWZ, jest dzień wyznaczony przez Zamawiającego, od którego rozpoczyna bieg termin określony w pkt 6.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i montaż krzeseł obrotowych dla Instytutu Informatyki

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL524
Voornaamste plaats van uitvoering:

Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż krzeseł obrotowych dla Instytutu Informatyki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ.

2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego.

3. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono wymagania dotyczące przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

4. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu i zamontowany na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do czternastu [14] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 6 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Dniem zawarcia umowy, w rozumieniu SIWZ, jest dzień wyznaczony przez Zamawiającego, od którego rozpoczyna bieg termin określony w pkt 6.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i montaż krzesła obrotowego dla Wydziału Prawa i Administracji

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL524
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż krzesła obrotowego dla Wydziału Prawa i Administracji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ.

2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego.

3. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono wymagania dotyczące przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

4. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu i zamontowany na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do czternastu [14] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 6 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Dniem zawarcia umowy, w rozumieniu SIWZ, jest dzień wyznaczony przez Zamawiającego, od którego rozpoczyna bieg termin określony w pkt 6.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i montaż wyposażenia meblowego dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL524
Voornaamste plaats van uitvoering:

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Opolskiego, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż wyposażenia meblowego dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1D do SIWZ.

2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego.

3. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono wymagania dotyczące przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

4. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu i zamontowany na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do czternastu [14] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 6 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Dniem zawarcia umowy, w rozumieniu SIWZ, jest dzień wyznaczony przez Zamawiającego, od którego rozpoczyna bieg termin określony w pkt 6.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Wykon., którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, ma obowiązek zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz na warunkach podanych w swojej ofercie, tożsamych z SIWZ, w terminie określonym przez Zam.

2. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez Zam., niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 94 ustawy). Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba Zam.

3. W przypadku niestawiennictwa Wykon., którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w wyznaczonym przez Zam. terminie i miejscu, umowa (podpisana ze strony Zam.) zostanie przesłana Wykonawcy za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jednocześnie data zawarcia umowy pozostanie niezmieniona, zgodna z terminem zawarcia umowy wyznaczonym przez Zam. (zgodnie z pkt 20.2 SIWZ).Uwaga: w takim przypadku, termin określony w pkt 4.1 SIWZ rozpoczyna swój bieg od daty zawarcia umowy wyznaczonej przez Zam. zgodnie z pkt 20.2 SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11A, POLSKA, pokój nr 3.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości (odpowiednio do części):

1. część nr 1 – czterysta 00/100 [400,00] PLN,

2. część nr 2 – czterdzieści 00/100 [40,00] PLN,

3. część nr 3 – dwadzieścia 00/100 [20,00] PLN,

4. część nr 4 – sto 00/100 [100,00] PLN.

II. Wykonawca, w terminie trzech [3] dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.: Protokołu z otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Zamawiający udostępni Wykonawcom w dniu otwarcia ofert wraz z Protokołem z otwarcia ofert), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III. Zawartość oferty:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ);

2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.2.1 SIWZ;

3. pełnomocnictwo* podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy);

4. pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

5. zabezpieczenie oferty wadium — zgodnie z pkt 14 SIWZ.

*Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

IV. W celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj.: braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:

1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż sześć [6] miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

V. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, z zachowaniem postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi:

1. W przypadku, gdy w niniejszym ogłoszeniu następują odwołania do punktów w treści SIWZ jednakże bez wskazania na Rozdział, w którym te punkty się znajdują, należy przyjąć, że wymienione punkty znajdują się w Rozdziale I SIWZ.

2. Ze względu na ograniczona liczbę znaków w sekcji — pełne określenie zakresu dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego (w tym przez Wykonawców będących podmiotami zagranicznymi oraz Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy) zostały określone w dokumentach niniejszego zamówienia zamieszczonych na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/uni_opole.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się:

1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „uPzp”, zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp;

2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza Kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp;

3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019