Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 384768-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Nowy Dwór Mazowiecki: Gasvormige brandstoffen

2019/S 156-384768

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AMW Sinevia Sp. z o.o.
Postadres: ul. Paderewskiego 6
Plaats: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS-code: PL
Postcode: 05-100
Land: Polen
Contactpersoon: Dorota Wiśniewska
E-mail: dorota.wisniewska@amwsinevia.pl
Telefoon: +48 221012100-128
Fax: +48 221012100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.amwsinevia.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.amwsinevia.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DSE Jarosław: Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) – 4 części zamówienia - Chełmno

Referentienummer: SVA/U/4620/36/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09120000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) - 4 części zamówienia – Chełmno

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynku kotłowni nr 22, JW. 3136, Aleje 3 Maja 4, Chełmno

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61
Voornaamste plaats van uitvoering:

JW. 3136, Aleje 3 Maja 4, Chełmno, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynku kotłowni nr 22, JW. 3136, Aleje 3 Maja 4, Chełmno, POLSKA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: etapowo, od daty podpisania umowy do 30.9.2020 r., tj.: od daty podpisania umowy, nie wcześniej niż 1.10.2019 r. do 30.9.2020 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do kotłowni, JW. 3136, Aleje 3 Maja 10/1, Chełmno

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61
Voornaamste plaats van uitvoering:

JW. 3136, Aleje 3 Maja 10/1, Chełmno, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do kotłowni, JW. 3136, Aleje 3 Maja 10/1, Chełmno, POLSKA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: etapowo, od daty podpisania umowy do 30.9.2020 r., tj.: od daty podpisania umowy, nie wcześniej niż 1.10.2019 r. do 30.9.2020 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do kotłowni, JW. 3136, Aleje 3 Maja 10/3, Chełmno

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61
Voornaamste plaats van uitvoering:

JW. 3136, Aleje 3 Maja 10/3, Chełmno, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do kotłowni, JW. 3136, Aleje 3 Maja 10/3, Chełmno, POLSKA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: etapowo, od daty podpisania umowy do 30.9.2020 r., tj.: od daty podpisania umowy, nie wcześniej niż 1.10.2019 r. do 30.9.2020 r.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do kotłowni, JW. 3136, ul. Biskupia 15-23, Chełmno

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62
Voornaamste plaats van uitvoering:

JW. 3136, ul. Biskupia 15-23, Chełmno, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do kotłowni, JW. 3136, ul. Biskupia 15-23, Chełmno, POLSKA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia: etapowo, od daty podpisania umowy do 30.9.2020 r., tj.: od daty podpisania umowy, nie wcześniej niż 1.10.2019 r. do 30.9.2020 r.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów jeżeli wykaże, że posiada:

a) aktualną koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót gazem ziemnym objętą niniejszym

Zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne;

b) zawartą umowę z lokalnym dystrybutorem na podstawie której można prowadzić sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej; lub posiada aktualną koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki w zakresie dystrybucji gazem ziemnym objętą niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne – w przypadku Wykonawców będących właścicielami OSD.

3. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 5 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - sporządzonego zgodnie z Formularzem Jednolitego Dokumentu Zamówienia stanowiącym zał. nr 2 do rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. EU L 3/16) w zakresie wskazanym w zał. nr 5 do SIWZ.

Uwaga: JEDZ i wszystkie dokumenty i oświadczenia załączane do oferty oraz ofertę należy złożyć w sposób określony w Części XI SIWZ.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, o którym mowa w pkt 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Każdy JEDZ sporządzany jest w postaci elektronicznej, którą należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby uprawnione do reprezentacji każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ, o którym mowa w pkt 3 dla tych podwykonawców. JEDZ sporządzany jest w postaci elektronicznej, którą należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów wymienionych w sekcji III.1.2), tj.:

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) aktualnej koncesji wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót gazem ziemnym objętą niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne;

2) aktualnej koncesji wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji gazu ziemnego objętego niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne – dotyczy Wykonawców będących OSD;

3) lub oświadczenia, że na dzień składania oferty Wykonawca posiada umowę, umożliwiającą sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej – dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej;

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp lub nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych szczególności rejestrów publicznych;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

8) w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy) – dokumenty wymienione w ppkt 4)–7).

Eventuele minimumeisen:

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej - w sekcji III.1.2):

1) ppkt 4) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) ppkt 5) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt 1) i ppkt 2) lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6 ppkt 3) - w sekcji III.1.2), składa dokument, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 8 stosuje się odpowiednio.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki wykonania zamówienia/umowy zawarte zostały w Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

AMW Sinevia Sp. z o.o., 05-100 Nowy Dwór Maz., ul. Paderewskiego 6, POLSKA, pokój 213A.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca będzie związany oferta przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

3. Wykonawca przystępując do postępowania, ma obowiązek wnieść wadium w wysokości:

— dla części zamówienia nr 1 – 26 000,00 PLN,

— dla części zamówienia nr 2 – 1 500,00 PLN,

— dla części zamówienia nr 3 – 400,00 PLN,

— dla części zamówienia nr 4 – 7 000,00 PLN,

w formie i na zasadach określonych zgodnie z art. 45 ustawy Pzp.

4. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp - „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia lub cześć zamówienia, nie zostały mu przekazane”.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019