Leveringen - 384768-2019

14/08/2019    S156

Polen-Nowy Dwór Mazowiecki: Gasvormige brandstoffen

2019/S 156-384768

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AMW Sinevia Sp. z o.o.
Postadres: ul. Paderewskiego 6
Plaats: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 05-100
Land: Polen
Contactpersoon: Dorota Wiśniewska
E-mail: dorota.wisniewska@amwsinevia.pl
Telefoon: +48 221012100-128
Fax: +48 221012100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.amwsinevia.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DSE Jarosław: Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) – 4 części zamówienia - Chełmno

Referentienummer: SVA/U/4620/36/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09120000 Gasvormige brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynku kotłowni nr 22, JW. 3136, Aleje 3 Maja 4, Chełmno

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do kotłowni, JW. 3136, Aleje 3 Maja 10/1, Chełmno

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do kotłowni, JW. 3136, Aleje 3 Maja 10/3, Chełmno

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do kotłowni, JW. 3136, ul. Biskupia 15-23, Chełmno

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65200000 Gasdistributie en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019