Leveringen - 384779-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Laboratoriumreagentia

2019/S 156-384779

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postadres: al. Solidarności 67
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911
Postcode: 03-401
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@szpitalpraski.pl
Telefoon: +48 225551154
Fax: +48 226187190

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpitalpraski.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ipzp.pl/praski
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://szpitalpraski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpraski/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych z oksymetrem ABL 800 oraz testów Elisa dla oznaczeń amanityny do Szpitala Praskiego Sp. z o.o. w Warszawie

Referentienummer: ZP/37/ODCZYNNIKI/2019/UE
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) przedmiot zamówienia został określony w nazwie postępowania, a zatem jest z nim tożsamy, natomiast jego uszczegółowienie określono poniższej treści;

2) zamówienie zostało podzielone na II części, odpowiednio dla użytku laboratorium toksykologicznego, co wyodrębniono w poniższej treści:

Przedmiot zamówienia z przeznaczeniem na rzecz Laboratorium toksykologicznego:

a) część I - odczynniki i materiały zużywalne do analizatora parametrów krytycznych z oksymetrem ABL 800 (Radiometer),

b) część II - testy Elisa do oznaczania amanityny.

W nawiązaniu do powyższego, Wykonawca, według własnego uznania, może złożyć ofertę na jedną bądź wszystkie części przedmiotu zamówienia;

3) szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla każdej części) określają Załączniki nr 3.1-3.2 do SIWZ, Formularze asortymentowo-cenowe, stanowiące Załączniki nr 2.1-2.2 do SIWZ (w zależności od części zamówienia) oraz projekty umów, stanowiących Załączniki nr 8 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora parametrów krytycznych z oksymetrem ABL 800 (Radiometer)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu asortymentowo-cenowym dla części I, stanowiącym Załącznik nr 2.1 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium dla części I w wysokości: 1 550,00 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część II - testy Elisa do oznaczania amanityny

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu asortymentowo-cenowym dla części II, stanowiącym Załącznik nr 2.2 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium dla części II w wysokości: 600,00 PLN

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dot.:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

W celu potwierdzenia wstępnego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa formularz JEDZ – zał. nr 3 do SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

– informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

– odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

–oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Zał.5 do SIWZ);

– oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Zał.6 do SIWZ).

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym zał. 7 do SIWZ.

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ.

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6 SIWZ, dot. podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dok.:

1) oświadczenia Wykonawcy, że posiada wszystkie wymagane dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) oraz zobowiązuje się je dostarczyć Zamawiającemu na jego wezwanie, na każdym etapie realizacji umowy;

2) mat. informacyjne (np. katalogi, specyfikacja, informacja od producenta – w języku polskim), potwierdzające, że oferowane produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje zawiera rozdz.VII SIWZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa, POLSKA, Budynek D, pokój D/120, Dział Zamówień Publicznych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą.

2. Wadium może być wniesione:

a) w pieniądzu na rachunek Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie, nr konta: 96 1130 1017 0020 0760 6720 0002;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).

4. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

5. Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, nr rachunku bankowego, na który należy zwróci wadium wniesione w pieniądzu.

Zamawiający, zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 dokonuje skrócenia terminu składania ofert, z uwagi na konieczność pilnego udzielenia zamówienia na rzecz laboratorium toksykologicznego w okoliczności unieważnienia części będących przedmiotem postępowania w procedurze nr ZP/23/ODCZYNNIKI/2019/UE

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019