Leveringen - 384781-2019

14/08/2019    S156

Polen-Gniew: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2019/S 156-384781

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Gniew
Postadres: pl. Grunwaldzki 1
Plaats: Gniew
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-140
Land: Polen
Contactpersoon: Martyna Borris
E-mail: rag-kierownik@gniew.pl
Telefoon: +48 585307926

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gniew.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Miejska Skórcz
Postadres: Główna 40
Plaats: Skórcz
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-220
Land: Polen
Contactpersoon: Marcin Hałas
E-mail: m.halas@skorcz.pl
Telefoon: +48 585825224

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=skorcz/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Skórcz
Postadres: Dworcowa 6
Plaats: Skórcz
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-220
Land: Polen
Contactpersoon: Marcin Urban
E-mail: m.urban@gminaskorcz.pl
Telefoon: +48 693340962

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gminaskorcz.biuletyn.net/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Morzeszczyn
Postadres: 22 Lipca 4
Plaats: Morzeszczyn
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-132
Land: Polen
Contactpersoon: Marek Szlagowski
E-mail: m.szlagowski@morzeszczyn.pl
Telefoon: +48 585362724

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://morzeszczyn.biuletyn.net/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Smętowo Graniczne
Postadres: Dworcowa 10
Plaats: Smętowo Graniczne
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 83-230
Land: Polen
Contactpersoon: Rafał Libiszewski
E-mail: sekretarz@smetowograniczne.pl
Telefoon: +48 585619033

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.smetowograniczne.pl/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej dla Gniewskiej Grupy zakupowej na okres od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.

Referentienummer: RAG.271.1.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL63 Pomorskie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019