Leveringen - 384793-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Prefabgebouwen

2019/S 156-384793

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SCK•CEN Stichting van Openbaar Nut
Nationaal identificatienummer: BE0406568867
Postadres: Herrmann-Debrouxlaan 40
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE213
Postcode: 1160
Land: België
Contactpersoon: De heer Tim Swaans
E-mail: aanbestedingen@sckcen.be
Telefoon: +32 14332978
Fax: +32 26611958

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sckcen.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/343/QA/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Andere
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitbreiding MINERVA HOB units

Referentienummer: 2019-069-TS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44211000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:

SCK•CEN Stichting van Openbaar Nut, Herrmann-Debrouxlaan 40, te 1160 Brussel/Bruxelles.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bijkomende huisvesting voor het projectteam MINERVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatie / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's;

2) jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft;

3) een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn;

4) een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven;

2) een VCA-certificaat (veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers;

3) het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed;

4) een lijst van gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. De budgettaire grootte van deze gelijkaardige werken dienen in dezelfde grootorde te zijn zoals deze opdracht.

Eventuele minimumeisen:

4) Minimum 3 en maximum 5 referenties.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/01/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Plaatsbezoek vereist: de inschrijver heeft de mogelijkheid om een plaatsbezoek aan te vragen.

Het bezoek kan aangevraagd worden op 3 en 5 september om 10:00.

Het is de kandidaten niet toegestaan om 2 bezoekdagen vast te leggen.

Er mogen maximaal 2 personen per firma aanwezig zijn tijdens dit bezoek.

Contactpersoon: Jasper Caers

Tel. +32 (0)14338927

E-mail: jasper.caers@sckcen.be

De namen van de aanwezige personen moeten minstens 3 dagen op voorhand doorgegeven worden aan de contactpersoon. Op de dag van het bezoek zal de inschrijver zich aanmelden bij de hoofdingang. De bewaking zal dan de contactpersoon verwittigen.

Het aanwezigheidsattest van het voorafgaand bezoek wordt door het SCK•CEN ondertekend ter beschikking gesteld aan de kandidaat inschrijver. Een kopie van dit attest wordt bij de inschrijving gevoegd ter bewijs van het feit dat de inschrijver een plaatsbezoek heeft uitgevoerd.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ondernemingsrechtbank, Afdeling Antwerpen
Postadres: Bolivarplaats 20
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019