Leveringen - 384795-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Stara Zagora: Diverse medische instrumenten en producten

2019/S 156-384795

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Trakiyski universitet
Nationaal identificatienummer: 123024538
Postadres: Studentski grad, Rektorat, st. 335 Delovodstvo
Plaats: Stara Zagora
NUTS-code: BG344
Postcode: 6000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Gergana Malamova
E-mail: malamova@uni-sz.bg
Telefoon: +359 42699270
Fax: +359 672009

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uni-sz.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190812UbwG2403749
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите — анализ на проблемите и наличните рискове в Старозагорска област

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33190000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите - анализ на проблемите и наличните рискове в Старозагорска област. Поръчката е обособена в позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Ротационен вакуум изпарител“,

— обособена позиция № 2 „Центрофуга за големи обеми“,

— обособена позиция № 3 „Ламинарен микробиологичен бокс 90 см“,

— обособена позиция № 4 „Ламинарен микробиологичен бокс 120 см“,

— обособена позиция № 5 „Суха термостатна камера (инкубатор)“,

— обособена позиция № 6 „Вертикален бокс 50 литра“,

— обособена позиция № 7 „Вертикален лабораторен настолен лиофилизатор каскаден тип“,

— обособена позиция № 8 „Спектрофотометър на отражение VIS “,

— обособена позиция № 9 „Микроцентрофуга“.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 46 580.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ротационен вакуум изпарител

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 брой със следните минимални и задължителни параметри:

— стойка с регулиране на височината,

— скорост на въртене 20— 150 rpm,

— регулиране на скорост на въртене,

— ъглова настройка към водната баня,

— комплект от боросиликатно стъкло — изпарителна колба 500 мл, приемна колба 250 мл,

— наличие на вакуумна връзка,

— кондензатор с двойна спирала и площ 1 200 см2,

— водна баня с обем 4 литра и температура на нагряване до +100°С,

— терморегулатор на нагряването,

— 230-240 V/50 Hz.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 166.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Центрофуга за големи обеми

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 брой със следните минимални и задължителни параметри:

— ъглов ротор с минимум 6 гнезда за епруветки 50 мл (тип Falkon),

— максимална скорост: 4 000 rpm-1 (или по-висока),

— регулиране на скорост и време,

— цифров LCD дисплей за скорост и време,

— заключващ се капак с автоматично заключване при работа,

— 230-240 V/ 50 Hz.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 666.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ламинарен микробиологичен бокс 90 см

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 брой със следните минимални и задължителни параметри:

— работен плот от неръждаема стомана,

— вътрешна работна повърхност минимум 850х600х600 мм,

— HEPA филтър,

— брояч на часовете работа,

— автоматичен контрол на скоростта на въздуха,

— вътрешно осветление и UV лампа,

— вътрешни контакти — 2 броя,

— захранване 230 V/ 50 Hz,

— стойка-статив за монтаж, прахово боядисана.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ламинарен микробиологичен бокс 120 см

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 брой със следните минимални и задължителни параметри:

— работен плот от неръждаема стомана,

— вътрешна работна повърхност минимум 1 100х600х600 мм,

— HEPA филтър,

— брояч на часовете работа,

— автоматичен контрол на скоростта на въздуха,

— вътрешно осветление и UV лампа,

— вътрешни контакти — 2 броя,

— захранване 230 V/ 50 Hz,

— стойка-статив за монтаж, прахово боядисана.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Суха термостатна камера (инкубатор)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 брой със следните минимални и задължителни параметри:

— обем 50 литра,

— температурен обхват +5°С над околната + 80°С,

— вътрешна повърхност от неръждаема стомана,

— естествена циркулация,

— цифров дисплей,

— захранване 230 V/ 50 Hz.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 750.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Вертикален бокс 50 литра

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 брой със следните минимални и задължителни параметри:

— Филтър за входящата вода,

— LED екран за визуализация на всички стъпки на стерилизационния процес и кодовете за грешки,

— Автоматично задаване на бързо или бавно изпускане на парата,

— Процесите по запълване с вода, динамично пулсово изпускане на парата, нагряване и стерилизация, сушене и източване на водата цялостно да са автоматизирани,

— Вътрешен резервоар за вода от неръждаема стомана,

— Метод на изпускане на парата при определена температура (98~102oС) и метод на динамично импулсно изпускане на парата,

— Налична функция за сушене,

— Капацитет: ? 50L,

— Размер на работна камера (D*H): ?386*500 mm ±10 %,

— Материал на работната камера: медицинска неръждаема стомана тип SS304 или еквивалент,

— Максимално проектно налягане: 0,28 МРа ±10 %,

— Максимална проектна температура: 150oС ±10 %,

— Работно налягане при стерилизация: 0,175 МРа ±10 %,

— Работна температура при стерилизация: 105~136oС ±10 %,

— Точност на температурата: ? ±0,1oС,

— Време за центрофугиране: 0~999 min,

— Брой динамични пулсови изпускания на парата: минимум 0~9 пъти,

— Температура на динамично пулсово изпускане на парата: 105~134oС ±10 %,

— Температурен диапазон на разтваряне (програмируем): 60~100oС ±10 %,

— Кошница от неръждаема стомана — 1 бр.,

— Монофазно захранване 220V, 50/60 Hz,

— Външни размери: 550*640*970mm ±10 %.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 942.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Вертикален лабораторен настолен лиофилизатор каскаден тип

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 брой със следните минимални и задължителни параметри:

— Наличие на цветен LCD сензорен дисплей,

— Каскадна технология за охлаждане,

— Прозрачна сушилна камера с най-малко 8 колектора за конични епруветки от 500 mL оборудвани със стоп-кранчета,

— Метални рафтове с тавички от неръждаема стомана минимум 4 бр.,

— Площ за сушене при замразяване ? 0,12 м2,

— Височина между рафтовете мин. 50 мм,

— Температура на хладилната камера ? -56oС,

— Капацитет на хладилната камера ? 9,5 L,

— Размери на хладилната камера (D*H): ?215*260 mm ±10 %,

— Ниво на постиган вакуум в камерата: <10 Ра,

— Капацитет за улавяне на вода: ? 3 кг/24 ч,

— Размер на тавата: ? ?200*20 mm,

— Обща товароподемност (течности): мин. 1,2 L,

— Размер на сушилната камера (D*H): ?260*450 мм ±10 %,

— Охлаждащ агент: R600a+R290+R23 или аналогичен,

— Охлаждаща система: въздушно охлаждане,

— Консумация на енергия: ? 1,3kW,

— Монофазно захранване 220V, 50/60 Hz,

— Вакуум помпа с дебит поне 2 L/sec, 8 m3/h.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 890.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Спектрофотометър на отражение VIS

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG343
Voornaamste plaats van uitvoering:

Факултет Техники и технологии при Тракийски университет гр. Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 брой със следните минимални и задължителни параметри:

1. Спектрофотометър, работещ на отражение в спектралния диапазон 600—1 100 nm, 100 um стъпка, 400 Core/1cm с SMA 905 вход; размери 40 mm x 42 mm x 24 mm; детектор ELIS1024; време за интегриране 10 μs—10 s; динамичен обхват 5x109 (система, 10 s максимално интегриране), ~4 600 еднократно заснемане; отношение сигнал/шум >1 500:1 (при максимален сигнал); ток на тъмно ?3 отброявания — ефективна стойност; непрекъсната осветеност ?0,25 % at 850 nm;

2. Сонда SMA 905; 400 um, работеща на отражение, VIS/NIR, с дължина на оптичните влакна 2 m; 6 оптични влакна за осветление и 1 за приемане; защитна обвивка на влакната от стомана;

3. Източник на светлина с халогенна лампа; живот на лампата над 10 000 h; ефективна в диапазона 360—2000 nm, с цветна температура 2800К; размери 6,2cm x 6cm x 15cm; време за загряване до 10 min; консумирана мощност до 30 W; стабилност на оптичния изход 0,15 % от пик до пик; захранващо напрежение 12 V;

4. Софтуер (програмно осигуряване) към спектрофотометъра с графичен потребителски интерфейс.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 583.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Микроцентрофуга

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 брой със следните минимални и задължителни параметри:

— Максимална скорост — 16 000 r/min; Max RCF —18 270 xg,

— Максимален капацитет 24?1,5 ml (13 000 rpm),

— Прецизност на скоростта — ±10 r/min; прецизност на температурата — ±1oC,

— Температурен диапазон (-20oC ~ 40oC),

— Диапазон на таймера — 1~99H59 min/inching; шум — ?60dB (A),

— Мощност AC 220V 50HZ 15A.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 083.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Eventuele minimumeisen:

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати/оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта по съответната обособена позиция. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка по съответната обособена позиция. В случай, че участникът подава оферта за повече от 1 обособена позиция, той следва да докаже съответствие с критерия за подбор по съответната обособена позиция, за която подава оферта. При подаване на офертата участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от ЕЕДОП. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, участникът следва да представи: списък — декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.

Eventuele minimumeisen:

1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Всяка дейност да е изпълнена най-много през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни апарати/оборудване от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта по съответната обособена позиция. Възложителят не поставя изискване за обем на доставката.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 20/03/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Ст. 340 — 3 ет., Ректорат, Студентски град.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 5 от ЗОП.

2. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица“ по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП.

3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от прогнозната стойност без ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор. Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, страните определят 1/5 от внесената гаранция за изпълнение да служи като обезпечение изпълнението на задълженията на изпълнителя за гаранционната поддръжка на обзавеждането, съгласно уговорените условия и срокове.

4. Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани при заложения критерий за възлагане „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в 2 или повече оферти.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019