Leveringen - 384796-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Antibes: Diepvriesproducten

2019/S 156-384796

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville d'Antibes Juan-les-Pins
Postadres: Direction de la commande publique — Bâtiment «Orange bleu», 4e étage, 11 boulevard Chancel, BP 2205
Plaats: Antibes Cedex
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Postcode: 06606
Land: Frankrijk
E-mail: commandepub-gestadm@ville-antibes.fr
Telefoon: +33 492905287
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://antibes-juanlespins.com
Adres van het kopersprofiel: https://e-marches06.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-marches06.fr/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://e-marches06.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de denrées alimentaires destinées aux restaurants scolaires et structures de la petite enfance

Referentienummer: 19F118_19F124
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15896000 Diepvriesproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition de denrées alimentaires destinées aux restaurants scolaires et structures de la petite enfance.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Viande fraîche de boucherie (bœuf, veau, agneau et porc)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15110000 Vlees
15111100 Rundvlees
15111200 Kalfsvlees
15115100 Lamsvlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Voornaamste plaats van uitvoering:

Établissements scolaires et structures de la petite enfance à Antibes.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Viande fraîche de boucherie (bœuf, veau, agneau et porc).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalités d'organisation / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31.12.2022.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Montant minimum annuel: 80 000,00 EUR (HT). Montant maximum annuel: 220 000,00 EUR (HT).

Des produits biologiques sont demandés au cahier des charges. Les prix sont ajustables mensuellement en prenant en compte la moyenne des cotations qui paraissent le 1er mercredi de chaque mois d'exécution de la commande.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Viande fraîche de volaille et charcuterie — traiteur

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131120 Worstproducten
15112100 Vers gevogelte
15811510 Sandwiches
15893100 Voedingsmixen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Voornaamste plaats van uitvoering:

Établissements scolaires et structures de la petite enfance à Antibes.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Viande fraîche de volaille et charcuterie — traiteur.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalités d'organisation / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31.12.2022.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Montant minimum annuel: 80 000,00 EUR (HT). Montant maximum annuel: 220 000,00 EUR (HT). Des produits biologiques sont demandés au cahier des charges. Prix du BPU: les prix sont révisés semestriellement. Les prix des catalogues sont ajustables une fois par an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits laitiers ou à base de fruits frais, œufs

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000 Zuivelproducten
15332100 Verwerkte vruchten
03142500 Eieren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Voornaamste plaats van uitvoering:

Établissements scolaires et structures de la petite enfance à Antibes.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produits laitiers ou à base de fruits frais, œufs.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalités d'organisation / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31.12.2022.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Montant minimum annuel: 220 000,00 EUR (HT). Montant maximum annuel: 350 000,00 EUR (HT). Des produits biologiques sont demandés au cahier des charges. Prix du BPU: les prix sont révisés trimestriellement. Les prix des catalogues sont ajustables une fois par an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fruits, légumes et pommes de terre à l'état frais et légumes de 4e et 5e gamme

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Voornaamste plaats van uitvoering:

Établissements scolaires et structures de la petite enfance à Antibes.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fruits, légumes et pommes de terre à l'état frais et légumes de 4e et 5e gamme.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalités d'organisation / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l'environnement / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 5
Prijs - Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31.12.2022.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Montant minimum annuel: 220 000,00 EUR (HT). Montant maximum annuel: 380 000,00 EUR (HT). Des produits biologiques sont demandés au cahier des charges. Ainsi que des produits Haute valeur environnementale (HVE). Prix du BPU: les prix sont révisés semestriellement. Les prix du catalogue sont ajustables hebdomadairement.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Légumes à l'état frais bio issus de circuits courts

Perceel nr.: 4B
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Voornaamste plaats van uitvoering:

Établissements scolaires et structures de la petite enfance à Antibes.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Légumes à l'état frais bio issus de circuits courts.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalités d'organisation / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31.12.2022.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Montant minimum annuel: 8 000,00 EUR (HT). Montant maximum annuel: 25 000,00 EUR (HT). Des produits biologiques sont demandés au cahier des charges. Les prix des catalogues sont ajustables une fois par an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits surgelés

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15896000 Diepvriesproducten
15850000 Pastaproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Voornaamste plaats van uitvoering:

Établissements scolaires et structures de la petite enfance à Antibes.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produits surgelés.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalités d'organisation / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31.12.2022.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Montant minimum annuel: 250 000,00 EUR (HT). Montant maximum annuel: 400 000,00 EUR (HT). Des produits biologiques sont demandés au cahier des charges. Prix du BPU: les prix sont révisés semestriellement. Les prix des catalogues sont ajustables une fois par an.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pique-nique, goûters emballés, confiserie et chocolaterie

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15894400 Snacks
15842300 Suikerwerk
15812000 Gebak en cake
15842200 Chocoladeproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Voornaamste plaats van uitvoering:

Établissements scolaires et structures de la petite enfance à Antibes.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pique-nique, goûters emballés, confiserie et chocolaterie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalités d'organisation / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31.12.2022.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Montant minimum annuel: 60 000,00 EUR (HT). Montant maximum annuel: 150 000,00 EUR (HT). Prix du BPU: les prix sont révisés semestriellement. Les prix des catalogues sont ajustables une fois par an.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Le pouvoir adjudicateur impose la transmission de la candidature sous la forme des formulaires DC1 et DC2 mais accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La version électronique du DUME est disponible gratuitement via le portail web DUME disponible sur Chorus Pro à l'adresse suivante: https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateurexecution=e1s1 — Présentation sous forme de DC1 et DC2: les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise:

— la lettre de candidature (DC1),

— déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés, conformément à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du marché, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— présentation d'une liste des principales références contrôlables pour des fournitures équivalentes à celles objet du présent marché au cours des 3 dernières années indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons de fournitures sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Caractéristiques des prix: prix unitaires. Les modalités de variation des prix sont précisées au CCAP. Il ne sera pas versé d'avance. Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-FCS. Le délai global de paiement est de 30 jours. Financement sur les crédits ouverts au budget. En cas de groupement, la forme imposée après attribution par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. L'entreprise mandataire d'un groupement ne peut représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même accord-cadre. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres, pour chaque lot, en agissant à la fois:

— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Direction de la commande publique à Antibes.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

L'accord-cadre est conclu à compter du 1.1.2020 (ou de sa date de notification si celle-ci est postérieure) jusqu'au 31.12.2020. L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31.12.2022. Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. Cette consultation sera passée en application des articles R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. En raison des caractéristiques techniques des prestations demandées et de la structure économique en cause, le pouvoir adjudicateur a décidé de recourir à un accord-cadre divisé en 9 lots, chaque lot donnant lieu à un accord-cadre spécifique, seuls 7 lots font partie de cette consultation, les lots nº 5 (épicerie) et nº 7 (pain et viennoiserie) font l'objet de marchés distincts déjà conclus en cours d'exécution et dont la durée s'achève au 31.12.2021. Ces lots ne font pas partie de la présente consultation le dossier de consultation est uniquement disponible sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse électronique suivante: https://e-marches06.fr — Conformément à l'article R. 2143-14 du code de la commande publique, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements mentionnés dessus, déjà transmis à la Ville d'Antibes dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. Aucune transmission par voie papier ou support physique électronique (CD-ROM/DVD-ROM/clé USB) n'est autorisée pour cette consultation sauf pour:

— les catalogues des lots nº 2, 3, 4, 6 et 8,

— l'éventuelle copie de sauvegarde.

Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur à l'adresse suivante: https://e-marches06.fr — Aucun autre mode de transmission n'est autorisé sauf pour les exceptions mentionnées ci-dessus. Les documents, pour lesquelles une signature est exigée à l'attribution (AE et pièces de prix) ne seront pas obligatoirement revêtus de la signature électronique au stade de la remise des offres. Toutefois, lors de l'attribution de l'accord-cadre, les documents transmis par voie électronique donneront lieu à la signature électronique obligatoire de l'accord-cadre. Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir, 10 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres (non incluse), une demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse internet suivante: https://e-marches06.fr — À titre d'information, les interlocuteurs techniques de cet accord-cadre seront: direction de la restauration, service gestion administrative, financière et RH, Mme Hélène Droniou ou Mme Sabrina Galio. Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant téléchargé le dossier après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres (non incluse). Les modalités de remise des plis par voie dématérialisée sont précisées au règlement de la consultation.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nice
Postadres: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Plaats: Nice Cedex 1
Postcode: 06050
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 489978600
Internetadres: http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Justice/Tribunal-administratif-de-Nice
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nice
Postadres: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Plaats: Nice Cedex 1
Postcode: 06050
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 489978600
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019