Leveringen - 384796-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Antibes: Diepvriesproducten

2019/S 156-384796

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville d'Antibes Juan-les-Pins
Postadres: Direction de la commande publique — Bâtiment «Orange bleu», 4e étage, 11 boulevard Chancel, BP 2205
Plaats: Antibes Cedex
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Postcode: 06606
Land: Frankrijk
E-mail: commandepub-gestadm@ville-antibes.fr
Telefoon: +33 492905287
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://antibes-juanlespins.com
Adres van het kopersprofiel: https://e-marches06.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de denrées alimentaires destinées aux restaurants scolaires et structures de la petite enfance

Referentienummer: 19F118_19F124
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15896000 Diepvriesproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Viande fraîche de boucherie (bœuf, veau, agneau et porc)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15110000 Vlees
15111100 Rundvlees
15111200 Kalfsvlees
15115100 Lamsvlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31.12.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Viande fraîche de volaille et charcuterie — traiteur

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131120 Worstproducten
15112100 Vers gevogelte
15811510 Sandwiches
15893100 Voedingsmixen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31.12.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits laitiers ou à base de fruits frais, œufs

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000 Zuivelproducten
15332100 Verwerkte vruchten
03142500 Eieren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31.12.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fruits, légumes et pommes de terre à l'état frais et légumes de 4e et 5e gamme

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31.12.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Légumes à l'état frais bio issus de circuits courts

Perceel nr.: 4B
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31.12.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits surgelés

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15896000 Diepvriesproducten
15850000 Pastaproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31.12.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pique-nique, goûters emballés, confiserie et chocolaterie

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15894400 Snacks
15842300 Suikerwerk
15812000 Gebak en cake
15842200 Chocoladeproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31.12.2022.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019