Leveringen - 384833-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Eggenstein-Leopoldshafen: Brandbluswagens

2019/S 156-384833

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeindeverwaltung Eggenstein-Leopoldshafen
Postadres: Friedrichsr. 32
Plaats: Eggenstein-Leopoldshafen
NUTS-code: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Postcode: 76344
Land: Duitsland
E-mail: p.jaenicke@egg-leo.de
Telefoon: +49 721 / 97886-71
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.egg-leo.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung eines Wechselladerfahrzeuges

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 192 538.25 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung eines Wechselladerfahrzeuges 26/6900-1570 nach DIN 14505

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE123 Karlsruhe, Landkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung einer feuerwehrtechnischen Beladung für ein WLF

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE123 Karlsruhe, Landkreis

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 089-212757

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lieferung eines Wechselladerfahrzeuges

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: F&B Nutzfahrzeug Technik GmbH
Plaats: Hagenbach
NUTS-code: DEB3E Germersheim
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 192 538.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019