Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 384833-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Eggenstein-Leopoldshafen: Brandbluswagens

2019/S 156-384833

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeindeverwaltung Eggenstein-Leopoldshafen
Postadres: Friedrichsr. 32
Plaats: Eggenstein-Leopoldshafen
NUTS-code: DE123
Postcode: 76344
Land: Duitsland
E-mail: p.jaenicke@egg-leo.de
Telefoon: +49 721 / 97886-71

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.egg-leo.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung eines Wechselladerfahrzeuges

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 192 538.25 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung eines Wechselladerfahrzeuges 26/6900-1570 nach DIN 14505

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE123
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung einer feuerwehrtechnischen Beladung für ein WLF

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE123

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 089-212757

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lieferung eines Wechselladerfahrzeuges

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: F&B Nutzfahrzeug Technik GmbH
Plaats: Hagenbach
NUTS-code: DEB3E
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 192 538.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019