Leveringen - 384845-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Cluj-Napoca: Straatverlichtingsuitrusting

2019/S 156-384845

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Municipiul Cluj-Napoca
Nationaal identificatienummer: 4305857
Postadres: Str. Moților nr. 1-3
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113
Postcode: 400001
Land: Roemenië
Contactpersoon: Daniel Dranca, Simina Salagean
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefoon: +40 264596030
Fax: +40 264431575

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primariaclujnapoca.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziția sistemelor de iluminat + proiectare + execuție, în scopul implementării obiectivului „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate” – Etapa I

Referentienummer: 7
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitia sistemelor de iluminat + proiectare + executie, in scopul implementarii obiectivului „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate” – Etapa I – conform descrierilor din caietul de sarcini.

Se va incheia un acord-cadru. Cantitati minime-maxime acord-cadru si cantitati minime-maxime contract subsecvent – conform anexei la caietul de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 1 525 921,20 RON fara TVA.

Solicitarile de clarificari se pot transmite pana in a 15-a zi anterior termenului limita de depunere oferte. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor grupa in 2 raspunsuri mari: primul raspuns urmand a se publica in ziua a 18-a, anterior termenului limita de depunere a ofertelor, si al doilea raspuns urmand a se publica in ziua a 10-a, anterior termenului limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 941 807.75 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316110
71323100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia sistemelor de iluminat + proiectare + executie, in scopul implementarii obiectivului „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate” – Etapa I – conform descrierilor din caietul de sarcini.

Se va incheia un acord-cadru. Cantitati minime-maxime acord-cadru si cantitati minime-maxime contract subsecvent – conform anexei la caietul de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 1 525 921,20 RON fara TVA.

Solicitarile de clarificari se pot transmite pana in a 15-a zi anterior termenului limita de depunere oferte. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor grupa in 2 raspunsuri mari: primul raspuns urmand a se publica in ziua a 18-a, anterior termenului limita de depunere a ofertelor, si al doilea raspuns urmand a se publica in ziua a 10-a, anterior termenului limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Eficacitate luminoasa medie aparate de iluminat / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Perioada de garantie / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 128-291085
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 341453
Benaming:

Achiziția sistemelor de iluminat + proiectare + execuție, în scopul implementării obiectivului „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate” – Etapa I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Neon Lighting
Nationaal identificatienummer: RO 6799161
Postadres: Str. Paris nr. 78 A
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113
Postcode: 400055
Land: Roemenië
E-mail: vanzari@neonlighting.ro, acosma@neonlighting.ro
Telefoon: +40 264450884
Fax: +40 264450887

Internetadres: www.neonlighting.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 525 921.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 855 107.75 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 237152
Benaming:

Achiziția sistemelor de iluminat + proiectare + execuție, în scopul implementării obiectivului „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate” – Etapa I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Neon Lighting
Nationaal identificatienummer: RO 6799161
Postadres: Str. Paris nr. 78 A
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113
Postcode: 400055
Land: Roemenië
E-mail: vanzari@neonlighting.ro, acosma@neonlighting.ro
Telefoon: +40 264450884
Fax: +40 264450887

Internetadres: www.neonlighting.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 525 921.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 547.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22185
Benaming:

Achiziția sistemelor de iluminat + proiectare + execuție, în scopul implementării obiectivului „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate” – Etapa I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Neon Lighting
Nationaal identificatienummer: RO 6799161
Postadres: Str. Paris nr. 78 A
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113
Postcode: 400055
Land: Roemenië
E-mail: vanzari@neonlighting.ro, acosma@neonlighting.ro
Telefoon: +40 264450884
Fax: +40 264450887

Internetadres: www.neonlighting.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 525 921.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 51 153.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2859
Benaming:

Achiziția sistemelor de iluminat + proiectare + execuție, în scopul implementării obiectivului „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate” – Etapa I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Neon Lighting
Nationaal identificatienummer: RO 6799161
Postadres: Str. Paris nr. 78 A
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113
Postcode: 400055
Land: Roemenië
E-mail: vanzari@neonlighting.ro, acosma@neonlighting.ro
Telefoon: +40 264450884
Fax: +40 264450887

Internetadres: www.neonlighting.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 543 201.80 RON
Laagste offerte: 2 542 886.00 RON / Hoogste offerte: 2 542 886.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Achiziții Publice
Postadres: Str. Moților nr. 1-3
Plaats: Cluj-Napoca
Postcode: 400001
Land: Roemenië
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefoon: +40 264596030
Fax: +40 264431575

Internetadres: www.primariaclujnapoca.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019