Leveringen - 384847-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Terreinwagens

2019/S 156-384847

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A.
RO1590120
Str. Petricani nr. 9A
Bucureşti
023842
Roemenië
Contactpersoon: Daniel Robu
Telefoon: +40 213171005
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Fax: +40 213169745
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rosilva.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Regie autonomă
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Silvicultură și exploatări forestiere

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare tractoare echipate forestier cu încărcător frontal și troliu și remorci forestiere în leasing financiar, inclusiv servicii de întreținere, servicii de asigur [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 159012020183064
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34113300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Regia Natională a Pădurilor – Romsilva doreste să achizitioneze tractoare echipate forestier cu incarcator frontal si troliu și remorci forestiere pentru reînnoirea „Parcului de mașini și utilaje a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva”. Achiziția cuprinde pe lângă produse următoarele servicii: Servicii de leasing financiar, servicii de asigurare obligatorie (RCA) și servicii de asigurare facultativă (CASCO).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 287 173.19 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Furnizare tractoare echipate forestier cu încărcător frontal și troliu în leasing financiar, inclusiv servicii de întreținere, servicii de asigurare obligatorie (RCA) [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16700000
66114000
66514110
66516100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile direcțiilor silvice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Regia Natională a Pădurilor – Romsilva doreste să achizitioneze 41 tractoare echipate forestier cu incarcator frontal si troliu pentru reînnoirea „Parcului de mașini și utilaje a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva”. Achiziția cuprinde pe lângă produse următoarele servicii: servicii de leasing financiar, servicii de asigurare obligatorie (RCA) și servicii de asigurare facultativă (CASCO).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie extinsa / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Furnizare remorci forestiere în leasing financiar, inclusiv servicii de întreținere, servicii de asigurare obligatorie (RCA) și servicii de asigurare facultativă (CASCO)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34223300
66114000
66514110
66516100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediile directiilor silvice.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Regia Natională a Pădurilor – Romsilva doreste să achizitioneze 31 remorci forestiere pentru reînnoirea „Parcului de mașini și utilaje a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva”. Achiziția cuprinde pe lângă produse următoarele servicii: servicii de leasing financiar, servicii de asigurare obligatorie (RCA) și servicii de asigurare facultativă (CASCO).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garanția comercială extinsă / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-572656
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 110
Perceel nr.: 2
Benaming:

Furnizare remorci forestiere în leasing financiar, inclusiv servicii de întreținere, servicii de asigurare obligatorie (RCA) și servicii de asigurare facultativă (CASCO)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
S.C. AJG Trucks & Trailers S.R.L.
RO24737787
Str. Principală nr. 422
Topliceni
127630
Roemenië
Telefoon: +40 742287260
E-mail: paul.dinu@ajgrom.ro
Fax: +40 314260116
NUTS-code: RO222

Internetadres: www.ajgrom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 947 732.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 924 619.45 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 30 277.70 EUR
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Servicii de asigurare RCA si CASCO

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 111
Perceel nr.: 1
Benaming:

Furnizare tractoare echipate forestier cu încărcător frontal și troliu în leasing financiar, inclusiv servicii de întreținere, servicii de asigurare obligatorie (RCA) [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
S.C. AJG Trucks & Trailers S.R.L.
RO24737787
Str. Principală nr. 422
Topliceni
127630
Roemenië
Telefoon: +40 742287260
E-mail: paul.dinu@ajgrom.ro
Fax: +40 314260116
NUTS-code: RO222

Internetadres: www.ajgrom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 584 138.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 362 553.74 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 121 124.66 EUR
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Servicii de asigurare RCA si CASCO

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Serviciul Juridic
Str. Petricani nr. 9A, sector 2
București
022502
Roemenië
Telefoon: +40 2131710005
E-mail: office@rnp.rosilva.ro
Fax: +40 213171005

Internetadres: www.rosilva.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019