Leveringen - 384849-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Târgu Mureș: Schoolmeubilair

2019/S 156-384849

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Primăria Municipiului Târgu Mureș
Nationaal identificatienummer: 4322823
Postadres: Piața Victoriei nr. 3
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540026
Land: Roemenië
Contactpersoon: Horhat Alina Anca
E-mail: licitatie@tirgumures.ro
Telefoon: +40 265268330
Fax: +40 365801856

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tirgumures.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru „Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou”

Referentienummer: 4322823/2018/108,111,112,113,114
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000 Schoolmeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou.”

Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului-cadru si cantitățile minime și maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 3 a caietului de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor 20 zile; iar termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 4 379 393.96 RON / Hoogste offerte: 4 379 393.96 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000 Kantoormeubilair
39161000 Meubilair voor kleuterschool
45421150 Aanbrengen van niet-metalen bouwtimmerwerk
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125 Mureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Targu Mures.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite.

Valoarea maximă estimată a acordului-cadru este de 4 379 393,96 RON.

Valoarea minimă estimată a acordului-cadru este de 1 670 500,00 RON.

Valoarea maximă estimată a unui contract subsecvent este de 960 500,00 RON.

Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de 8 300,00 RON.

— Minim 5 contracte subsecvente/an la valoarea minima a subsecventelor,

— Maxim 1 contract subsecvent in primul an la valoarea maxima a subsecventelor, respectiv un contract subsecvent la valoarea maxima a subsecventelor in al doilea si al treilea an.

Cantitati.

Cantităţile maxime estimate pentru acordul-cadru sunt:

— pupitre școlare:

—— pupitru individual reglabil: 2 000 bucati,

—— pupitru individual fix: 2 000 bucati,

—— pupitru dublu: 1 000 bucati,

—scaune:

— — scaun școlar: 5 000 bucati,

— — scaun grădiniță: 1 000 bucati,

— pătuțuri:

— — pătuț rabatabil: 500 bucati,

— — pătuț stivuibil: 500 bucati.

Cantitati minime estimate pentru acordul-cadru.

— pupitre școlare:

— — pupitru individual reglabil: 1 000 bucati,

— — pupitru individual fix: 1 000 bucati,

— — pupitru dublu: 500 bucati,

— scaune:

— — scaun școlar: 2 000 bucati,

— — scaun grădiniță: 500 bucati,

— pătuțuri:

— — pătuț rabatabil: 300 bucati,

—— pătuț stivuibil: 300 bucati.

Cantităţile maxim estimate pentru un contract subsecvent:

— scaun școlar: 1 000 bucati,

— corp cu rafturi reglabile: 200 bucati,

— pupitre școlare: 600 bucati.

Cantităţile minim estimate pentru un contract subsecvent:

— dulap cu 2 uși: 5 bucati,

— polițe: 20 bucati,

— scaun de birou: 10 bucati.

Cantităţile sus menţionate sunt estimări. Cantitatile estimate maxime si minime ale acordului-cadru si cantitățile minime și maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 a caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 015-030676
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 134
Benaming:

Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou – contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eurodidactica S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 21693430
Postadres: Str. Tuzla nr. 20
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 023832
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@eurodidactica.ro
Telefoon: +40 212425082
Fax: +40 212425083

Internetadres: www.eurodidactica.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 379 393.96 RON
Laagste offerte: 4 379 393.96 RON / Hoogste offerte: 4 379 393.96 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ
Postadres: Piața Victoriei nr. 3
Plaats: Târgu Mureș
Postcode: 540026
Land: Roemenië
Telefoon: +40 265268330
Fax: +40 265260813

Internetadres: www.tirgumures.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019