Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 384849-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Târgu Mureș: Schoolmeubilair

2019/S 156-384849

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Primăria Municipiului Târgu Mureș
Nationaal identificatienummer: 4322823
Postadres: Piața Victoriei nr. 3
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125
Postcode: 540026
Land: Roemenië
Contactpersoon: Horhat Alina Anca
E-mail: licitatie@tirgumures.ro
Telefoon: +40 265268330
Fax: +40 365801856

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tirgumures.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru „Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou”

Referentienummer: 4322823/2018/108,111,112,113,114
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 4 379 393.96 RON / Hoogste offerte: 4 379 393.96 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000
39161000
45421150
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 015-030676

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 134
Benaming:

Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou – contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eurodidactica S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 21693430
Postadres: Str. Tuzla nr. 20
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322
Postcode: 023832
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@eurodidactica.ro
Telefoon: +40 212425082
Fax: +40 212425083

Internetadres: www.eurodidactica.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 379 393.96 RON
Laagste offerte: 4 379 393.96 RON / Hoogste offerte: 4 379 393.96 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019