Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 384858-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Brandstoffen

2019/S 156-384858

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministrstvo za javno upravo
Nationaal identificatienummer: 2482762000
Postadres: Tržaška cesta 21
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI041
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Tajništvo Direktorata za javno naročanje
E-mail: gp.mju@gov.si
Telefoon: +386 14781880
Fax: +386 14788331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mju.gov.si

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Nationaal identificatienummer: 1732803000
Postadres: Tržaška cesta 16
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: info@ajpes.si
Telefoon: +386 14774200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ajpes.si/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup goriva na bencinskih servisih: neosvinčeni motorni bencin super, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih

Referentienummer: 4301-4/2019; ODGO-4/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 1: Nakup goriva za vozila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI0
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 2: Nakup goriva za plovila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu Republike Slovenije

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI044

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 104-251390

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Sklop 1: Nakup goriva za vozila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Sklop 2: Nakup goriva za plovila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu Republike Slovenije

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019