Leveringen - 384858-2019

14/08/2019    S156

Slovenië-Ljubljana: Brandstoffen

2019/S 156-384858

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministrstvo za javno upravo
Nationaal identificatienummer: 2482762000
Postadres: Tržaška cesta 21
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Tajništvo Direktorata za javno naročanje
E-mail: gp.mju@gov.si
Telefoon: +386 14781880
Fax: +386 14788331
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mju.gov.si
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Nationaal identificatienummer: 1732803000
Postadres: Tržaška cesta 16
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: info@ajpes.si
Telefoon: +386 14774200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ajpes.si/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup goriva na bencinskih servisih: neosvinčeni motorni bencin super, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih

Referentienummer: 4301-4/2019; ODGO-4/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 1: Nakup goriva za vozila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI0 SLOVENIJA
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 2: Nakup goriva za plovila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu Republike Slovenije

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI044 Obalno-kraška

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 104-251390

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Sklop 1: Nakup goriva za vozila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Sklop 2: Nakup goriva za plovila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu Republike Slovenije

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019