Leveringen - 384871-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Arnhem: Reproductiemachines

2019/S 156-384871

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Gelderland
Nationaal identificatienummer: 51468751
Postadres: Markt 11
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL
Postcode: 6811 CG
Land: Nederland
Contactpersoon: Kirsten Bolding
E-mail: k.bolding@gelderland.nl
Telefoon: +31 263599999

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gelderland.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=100748

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Huren en onderhouden repromachines

Referentienummer: 2018-011793
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor het huren en onderhouden van twee repromachines en het leveren van bijbehorende software en supplies aan provincie Gelderland.

Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving, zijnde de beste prijs/kwaliteitsverhouding heeft uitgebracht.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125110
50300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Arnhem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het huren en onderhouden van twee repromachines en het leveren van bijbehorende software en supplies aan provincie Gelderland.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 032-071250
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Huren en onderhouden repromachines

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Alle ingediende inschrijvingen zijn na beoordeling op basis van de gestelde eisen uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Walburgstraat 2-4
Plaats: Arnhem
Postcode: 6811 CD
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 kalenderdagen na dagtekening van de bekendmaking van de gunningsbeslissing

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019