Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 384873-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Krško: Bibliobussen

2019/S 156-384873

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valvasorjeva knjižnica Krško
Nationaal identificatienummer: 5642973000
Postadres: Cesta krških žrtev 26
Plaats: Krško
NUTS-code: SI
Postcode: 8270
Land: Slovenië
Contactpersoon: Urška Lobnikar Paunović
E-mail: urska@knjiznica-krsko.si
Telefoon: +386 74904011
Fax: +386 74904020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.knjiznica-krsko.si

I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško

Referentienummer: 430-64/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144760
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 257 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144760
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-224235

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AS Domžale, proizvodnja in popravilo avtobusov d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5887127000
Postadres: Ljubljanska cesta 1
Plaats: Domžale
NUTS-code: SI
Postcode: 1230
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 271 800.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 257 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019