Leveringen - 384873-2019

14/08/2019    S156

Slovenië-Krško: Bibliobussen

2019/S 156-384873

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valvasorjeva knjižnica Krško
Nationaal identificatienummer: 5642973000
Postadres: Cesta krških žrtev 26
Plaats: Krško
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8270
Land: Slovenië
Contactpersoon: Urška Lobnikar Paunović
E-mail: urska@knjiznica-krsko.si
Telefoon: +386 74904011
Fax: +386 74904020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.knjiznica-krsko.si

I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško

Referentienummer: 430-64/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144760 Bibliobussen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 257 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144760 Bibliobussen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-224235

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AS Domžale, proizvodnja in popravilo avtobusov d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5887127000
Postadres: Ljubljanska cesta 1
Plaats: Domžale
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1230
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 271 800.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 257 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019