Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 384883-2016

Компактен изглед

02/11/2016    S211

България-Благоевград: Изолационни строителни работи

2016/S 211-384883

Обявление за възложена поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Община Благоевград
Национален регистрационен номер: 000024695
Пощенски адрес: пл. „Георги Измирлиев“ № 1
Град: Благоевград
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Община Благоевград, пл. „Георги Измирилиев“ № 1
На вниманието на: Радостина Илиева — младши юрисконсулт
Адрес за електронна поща: rilieva@blgmun.com
Телефон: +359 73867714
Факс: +359 73884451

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.blgmun.com

Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html

Електронен достъп до информация: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап IV — ти — 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП — общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по Обособена позиция № 31. Многофамилни жилищни сгради — блок № 63, № 64 вх. А и вх. Б, № 65 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Гр. Благоевград.

код NUTS BG413 Blagoevgrad

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград — III ти етап, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1. „Многофамилна жилищна сграда — с административен адрес ул. “Цар Иван Шишман” № 16“;
Обособена позиция № 2. „Многофамилна жилищна сграда — блок № 2, с административен адрес ул. “Марица” № 2“;
Обособена позиция № 3. „Многофамилна жилищна сграда — блок № 202 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”;
Обособена позиция № 4. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 109, № 110 вх. А и вх. Б, № 111, с административен адрес ж.к. “Еленово”;
Обособена позиция № 5. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 59 вх. А и вх. Б, № 60, с административен адрес ж.к. “Еленово”;
Обособена позиция № 6. „Многофамилна жилищна сграда — блок № 2 вх. А, Б и вх. В, с административен адрес ул. “Илинден”;
Обособена позиция № 7. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 71, № 72 вх. А и вх. Б, № 73, с административен адрес ж.к. “Еленово”;
Обособена позиция № 8. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 74, с административен адрес ж.к. “Еленово”;
Обособена позиция № 9. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 66 вх. А и вх. Б, № 67, с административен адрес ж.к. “Еленово”;
Обособена позиция № 10. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 61, № 62 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”;
Обособена позиция № 11. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 23 вх. А и вх. Б, № 24 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”;
Обособена позиция № 12. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 20, № 21 вх. А и вх. Б, № 22 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско-център”;
Обособена позиция № 13. „Многофамилна жилищна сграда — блок № 36 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”;
Обособена позиция № 14. „Многофамилна жилищна сграда — блок № 32 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”;
Обособена позиция № 15. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 29 вх. А и вх. Б, № 30, с административен адрес ж.к. “Еленово”;
Обособена позиция № 16. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 42, № 43 и № 44, с административен адрес ж.к. “Запад”;
Обособена позиция № 17. „Многофамилна жилищна сграда — блок № 26 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”;
Обособена позиция № 18. „Многофамилна жилищна сграда — блок № 28 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Ален мак”;
Обособена позиция № 19. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 28 вх. А и вх. Б, № 30, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Броди”;
Обособена позиция № 20. „Многофамилна жилищна сграда — блок № 9 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Струма”;
Обособена позиция № 21. „Многофамилна жилищна сграда — блок № 53, с административен адрес ж.к. “Запад”;
Обособена позиция № 22. „Многофамилни жилищни сгради — блок № 15 вх. А и вх. Б, № 17 вх. А и вх. Б, № 19, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански”;
Обособена позиция № 23. 'Многофамилна жилищна сграда — блок № 45 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”.
Ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45320000 Изолационни строителни работи, 45000000 Строителни и монтажни работи, 71220000 Архитектурно проектиране

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 700 232,12 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Срок за изпълнение на строителството (ПСС). Тежест 10
2. Показател гаранционен срок (ПГ). Тежест 20
3. Финансови показатели (ФП). Тежест 60
4. Показател срок за проектиране (ПСП). Тежест 10
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 071-123666 от 12.4.2016

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 98-00-262 Обособена позиция №: 39 - Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 39. Многофамилни жилищни сгради — блок № 16 вх. А и вх. Б, № 18, с административен адрес ж.к. „Струмско“, ул. „Броди“
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
21.9.2016
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 3
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: „БГ Еврострой и АВМ“ ЕООД, ЕИК 200277864
Пощенски адрес: ул. „Броди“ № 36, вх. В, ет. 1
Град: Благоевград
Пощенски код: 2700
Държава: България
Адрес за електронна поща: bg_evrostroi_avm@abv.bg
Телефон: +359 878400313

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 700 232,12 BGN
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28.10.2016