Leveringen - 384884-2019

14/08/2019    S156

Polska-Puławy: Urządzenia do recyklingu

2019/S 156-384884

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 430840684
Adres pocztowy: ul. Dęblińska 2
Miejscowość: Puławy
Kod NUTS: PL815 Puławski
Kod pocztowy: 24-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Zagraba
E-mail: przetargi@zuk.pulawy.pl
Tel.: +48 818868768
Faks: +48 818868768

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zuk.pulawy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 100 % udział gmina miasto Puławy
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż separatora powietrznego i rozrywarek do worków z osprzętem dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach

Numer referencyjny: ZP/ZUK/07/2019
II.1.2)Główny kod CPV
42914000 Urządzenia do recyklingu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż: separatora powietrznego - 1 sztuka, rozrywarki do worków z osprzętem zamontowanej na linii do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - 1 sztuka, rozrywarki do worków z osprzętem zamontowanej na linii do przetwarzania odpadów surowcowych zbieranych selektywnie - 1 sztuka, wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz integracją programową nowych urządzeń w istniejący system wizualizacji i sterowania.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ, Część III - Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45351000 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
51500000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonawca dokonana odpowiedniego doboru urządzeń, kompletnego montażu urządzeń oraz lokalizacji w istniejącą linię technologiczną segregacji odpadów znajdującą się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach wraz ze wszelkimi pracami wymaganymi do prawidłowego zamontowania urządzeń.

2. Parametry techniczne:

separator powietrzny:

— rok produkcji, min. 2019,

— masa urządzenia nie mniejsza niż 7 000 kg,

— wydajność urządzenia min. 150 m3/h,

— urządzenie rozdzielające strumień materiału na frakcję lekką i ciężką,

— możliwość regulacji mocy i kierunku strumienia,

— system filtracji lub recyrkulacji powietrza spełniający normy emisji pyłów do powietrza;

rozrywarki do worków z osprzętem:

— rok produkcji, min. 2019,

— przepustowość rozrywarki do selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być dostosowana do minimalnej oczekiwanej wydajności linii sortowniczej wynoszącej 5,0 Mg/h przy gęstości nasypowej nie mniejszej niż 75 kg/m3, z zastrzeżeniem, że zastosowane urządzenie ma być zbudowane w taki sposób, aby istniała możliwość jego pominięcia w przypadku awarii, poprzez zapewnienie załadunku odpadów bezpośrednio na przenośnik. Zastosowane urządzenie w żadnym przypadku nie może spowalniać przebiegu procesu sortowania i powodować zmniejszenia wydajności linii sortowniczej jako całości,

— przepustowość rozrywarki do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych musi być dostosowana do minimalnej oczekiwanej wydajności linii sortowniczej wynoszącej 20,0 Mg/h przy gęstości nasypowej nie mniejszej niż 250 kg/m3, z zastrzeżeniem, że zastosowane urządzenie musi być zbudowane w taki sposób, aby istniała możliwość jego pominięcia w przypadku awarii, poprzez zapewnienie załadunku odpadów bezpośrednio na przenośnik. Zastosowane urządzenie w żadnym przypadku nie może spowalniać przebiegu procesu sortowania i powodować zmniejszenia wydajności linii sortowniczej jako całości,

— skuteczność otwierania worków nie mniejsza niż 95 %,

— urządzenia zasilane elektrycznie,

— bęben rozrywający napędzany przez silniki hydrauliczne lub elektryczne,

— elementy robocze bębna rozrywającego podlegające łatwej wymianie, bez konieczności wycinania i spawania,

— możliwość łatwej regulacji przepustowości,

— możliwość napełnienia zasobnika w 100 %,

— drzwi serwisowe umożliwiające konserwację,

— wszystkie punkty smarne z łatwym dostępem z poziomu roboczego lub system centralnego smarowania,

— urządzenia wyposażone w zasobnik.

3. Urządzenia po zamontowaniu muszą spełniać wymagania istniejącej linii technologicznej segregacji odpadów, tj. wydajność linii technologicznej musi wynosić min. 30 000 Mg/rok przy jednozmianowym trybie pracy instalacji, przy efektywnym czasie pracy wynoszącym 7 h/zmianę. Dobowa przepustowość linii przy jednozmianowym systemie pracy musi wynosić min. 115 Mg/d. Linia technologiczna sortowni musi być zdolna przerobić min. 45 000 Mg/rok odpadów przy półtora zmianowym systemie pracy, tj. 10 h/d efektywnej pracy instalacji sortowni.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie dodatkowe usługi pozostające w związku z realizowaną dostawą, w szczególności zaprojektowanie urządzeń w istniejącą linię technologiczną, uruchomienie, kompletny montaż wraz z ewentualnymi robotami budowlanymi, integracja programowa nowych urządzeń w istniejący system wizualizacji i sterowania z przeniesieniem praw autorskich, szkolenie pracowników, obecność przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu mechanicznym, technologicznym i próbach eksploatacyjnych oraz wszystkie przeglądy w okresie gwarancyjnym z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów naturalnie zużywających się. Wykaz materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów naturalnie zużywających się powinien być załączony do dokumentacji techniczno-ruchowej dla poszczególnych urządzeń.

5. Gwarancja obejmuje wszelkie nowowprowadzone urządzenia i instalacje, które w ramach zamówienia są przedmiotem dokonanego przez Wykonawcę zaprojektowania, wykonania, montażu. Wykonawca musi zaoferować okres gwarancji min. 24 miesiące.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.06.03.00-06-0001/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Cena 60 % - 60 punktów,

Czas montażu urządzeń 40 % - 40 punktów.

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN które należy wnieść w formie wskazanej w cz. I IDW-SIWZ przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 084-199047
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż separatora powietrznego i rozrywarek do worków z osprzętem dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamówienie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W SIWZ w pkt 17 Części I IDW-SIWZ oraz odpowiednio w pkt III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wskazał, iż wymagał doświadczenia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - wykonania co najmniej 1 dostawy separatora powietrznego o wartości jednostkowej dostawy wynoszącej min. 600 000,00 PLN brutto w okresie nie dłuższym jak 3 lata licząc do momentu złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lub wykonania co najmniej 1 dostawy rozrywarki do worków z osprzętem o wartości jednostkowej dostawy wynoszącej min. 400 000,00 PLN brutto w okresie nie dłuższym jak 3 lata licząc do momentu złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W dalszej części SIWZ w pkt 19 Części I IDW-SIWZ Zamawiający, wskazał iż żąda złożenia przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższe zapisy SIWZ są wzajemnie niespójne i powodują, że Zamawiający nie mógł dokonać oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Zasada zgodności treści SIWZ wynika przede wszystkim z nakazu równego traktowania Wykonawców. Nie można bowiem uznać za równe traktowanie Wykonawców w sytuacji, gdy Wykonawcy będą brali udział w postępowaniu na odmiennych zasadach opierając się na różnych punktach treści SIWZ. Niejednoznacznie opisane informacje w SIWZ niewątpliwie miałyby lub mogłyby mieć wpływ na wynik postępowania,gdyż każdy z zainteresowanych Wykonawców powinien w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny pozyskiwać informację potrzebną do przygotowania oferty. Zapis wskazany na wstępie może doprowadzić do rozbieżności w zakresie okresu, w którym poszczególni Wykonawcy zdobyli doświadczenie wykazywane jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Z pewnością może też skutkować zmianą kręgu Wykonawców poprzez dopuszczenie do udziału w postępowaniu tych, którzy przy sformułowaniu terminu ważności doświadczenia zgodnie z treścią przepisu nie wykazaliby posiadanego doświadczenia. Równocześnie zapis ten mógł w pewnym zakresie wpłynąć na krąg Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia co stanowi naruszenie zasady równego traktowania Wykonawców wyrażonej w treści art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający na obecnym etapie postępowania (po upływie terminu składania ofert) nie może zmienić SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, a w konsekwencji nie może usunąć wadliwych zapisów SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. W powstałych okolicznościach Zamawiający nie ma możliwość naprawienia zaistniałych błędów i wyeliminowania wad w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

1. Odwołanie

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019