Leveringen - 384888-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Koszalin: Schepen en gelijksoortige vaartuigen voor personen- of goederenvervoer

2019/S 156-384888

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie
Nationaal identificatienummer: 6690504364
Postadres: ul. Gnieźnieńska 9
Plaats: Koszalin
NUTS-code: PL426
Postcode: 75-736
Land: Polen
Contactpersoon: Alicja Serafin, Joanna Pierucka
E-mail: mzk@mzk.koszalin.pl
Telefoon: +48 943445285
Fax: +48 943422768

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mzk.koszalin.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa statku pasażerskiego wraz za urządzeniem transportowym

Referentienummer: NO-AS-12/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34512000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa wraz z wyposażeniem statku pasażerskiego, opracowanie technologii wodowania i wyciągania statku wraz z zaprojektowaniem, wykonaniem i dostawą urządzenia transportowego do wodowania i wyciągania statku oraz jego postoju poza sezonem.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL426
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa wraz z wyposażeniem statku pasażerskiego, opracowanie technologii wodowania i wyciągania statku wraz z zaprojektowaniem, wykonaniem i dostawą urządzenia transportowego do wodowania i wyciągania statku oraz jego postoju poza sezonem.

Statek będzie przeznaczony do wykonywania regularnego transportu pasażerskiego po Jeziorze Jamno, miedzy Przystaniami Jamno–Unieście II. Statek musi posiadać klasę *sKM3 pas [1] nadaną przez niezależne Towarzystwo Klasyfikacyjne potwierdzoną Świadectwem klasy dla statków do żeglugi (śródlądowej) na akwenach wodnych, na których może wystąpić fala o wysokości do 0,6 m; statek musi być zdolny do żeglugi przy sile wiatru nieprzekraczającej 6 stopni w skali Beauforta.

Statek ma być zaprojektowany i wybudowany zgodnie z aktualnymi na dzień dostawy wymaganiami przepisów Ustawy z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/87/WE z dnia 12.12.2006 r. z późniejszymi zmianami - ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, przepisów polskiej administracji żeglugi śródlądowej oraz innych norm prawnych dotyczących statku pasażerskiego.

Statek wraz z wyposażeniem oraz urządzenie do transportu powinien spełniać wszelkie normy, prawne, przewidziane dla planowanego zastosowania oraz wyposażony w urządzenia (normy BHP, przeciwpożarowe, dostosowane dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie ratunkowe)

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej statku pasażerskiego,

2) opracowanie dokumentacji projektowej wózka transportowego wraz z technologią wodowania i wyciągania oraz postoju statku na Przystani Jamno,

3) wybudowanie statku pasażerskiego pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego,

4) wybudowanie wózka transportowego,

5) dostawa statku wraz z wózkiem transportowym do przystani Jamno i jego zwodowanie.

6) uruchomienie statku wraz z dopuszczeniem do pływania.

3. Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 7 do SIWZ – Programie Funkcjonalno–Użytkowym (PFU).

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum:

4.1. 24 miesięcznej gwarancji na statek wraz z wyposażeniem;

4.2. 24 miesięcznej gwarancji na urządzenie do wodowania, wyciągania i postoju jednostki.

5. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Projektu pn. „Zakup jednostki pływającej na potrzeby przeprawy przez Jezioro Jamno” i został umieszczony na liście projektów pozakonkursowych planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla KKBO”.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt pn. „Zakup jednostki pływającej na potrzeby przeprawy przez Jezioro Jamno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla KKBO

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 113-276798
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa statku pasażerskiego wraz za urządzeniem transportowym

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 22458840
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5 i 17.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179-198g Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 00-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl.kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019