Leveringen - 384903-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Marseille: Constructiematerialen

2019/S 156-384903

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Marseille
Postadres: Hôtel de Ville — quai du Port
Plaats: Marseille Cedex 20
NUTS-code: FRL04
Postcode: 13233
Land: Frankrijk
E-mail: dgaj-dmp@marseille.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://marseille.fr

Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics.mairie-marseille.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et livraison de matériaux de construction — 2 lots

Referentienummer: 2018_52302_0108
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et livraison de matériaux de construction — 2 lots.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 100 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Matériaux de travaux pour gros œuvre, carrelage et accessoires de finition

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Matériaux de travaux pour gros œuvre, carrelage et accessoires de finition.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prix de l'offre / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revêtements PVC et minéraux pour sols, murs et plafonds

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Revêtements PVC et minéraux pour sols, murs et plafonds.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prix de l'offre / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 242-552397
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19-0704
Perceel nr.: 1
Benaming:

Matériaux de travaux pour gros œuvre, carrelage et accessoires de finition

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comasud SAS
Postadres: 53 boulevard Capitaine Gèze — CS 20227
Plaats: Marseille Cedex
NUTS-code: FRL04
Postcode: 13311
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le lot 2 a été déclaré infructueux.

Durée: 48 mois.

Service auprès duquel le contrat peut-être obtenu ou consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi): mairie de Marseille, direction générale des services/services juridiques, service des marchés publics, 39 bis rue Sainte, 13233 Marseille Cedex 20, fax: +33 491551927, Tél.: +33 491551930.

Procédures de recours: instance chargée des procédures de recours: tribunal administratif de Marseille, 22/24 rue Breteuil, 13281 Marseille Cedex 6, Tél.: +33 491134813, fax: +33 491811387, courriel: greffe.ta-marseille@juradm.fr

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: tribunal administratif de Marseille, 22/24 rue Breteuil, 13281 Marseille Cedex 6, Tél.: +33 491134813, fax: +33 491811387.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Marseille
Postadres: 22-24 rue Breteuil
Plaats: Marseille Cedex 6
Postcode: 13281
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Telefoon: +33 491134813
Fax: +33 491811387
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Introduction du recours.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Marseille
Postadres: 22-24 rue Breteuil
Plaats: Marseille Cedex 6
Postcode: 13281
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Telefoon: +33 491134813
Fax: +33 491811387
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019