Leveringen - 384908-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Pau: Lampen en lamparmaturen

2019/S 156-384908

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Pau
21640445900010
Hôtel de Ville, place Royale, CS 77575
Pau
64000
Frankrijk
Telefoon: +33 547053031
E-mail: correspondre@aws-france.com
NUTS-code: FRI15

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-pau.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location d'illuminations de Noël

Referentienummer: Pau 19/20 (31v)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31520000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Il s'agit d'un marché ordinaire avec une partie à bons de commande sans montant minimum avec un montant maximum de 30 000 EUR HT par an.

Une visite sur site est préconisée.

Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la date de notification du contrat. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 1. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 2 ans.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 114 505.94 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31520000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI15
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Il s'agit d'un marché ordinaire avec une partie à bons de commande sans montant minimum avec un montant maximum de 30 000 EUR HT par an.

Une visite sur site est préconisée.

Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la date de notification du contrat. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 1. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 2 ans.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Groupe LCX
6-8 rue Michaël Faraday
Le Mans
72100
Frankrijk
NUTS-code: FRG04

Internetadres: http://www.pau.fr/163-marches-publics.htm

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 114 505.94 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Pau
50 cours Lyautey
Pau
64010
Frankrijk
Telefoon: +33 559849440
E-mail: greffe.ta-pau@juradm.fr
Fax: +33 559024993
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Pau
50 cours Lyautey
Pau
64010
Frankrijk
Telefoon: +33 559849440
E-mail: greffe.ta-pau@juradm.fr
Fax: +33 559024993
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019