Leveringen - 384908-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Pau: Lampen en lamparmaturen

2019/S 156-384908

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Pau
Nationaal identificatienummer: 21640445900010
Postadres: Hôtel de Ville, place Royale, CS 77575
Plaats: Pau
NUTS-code: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
Postcode: 64000
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 547053031
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ville-pau.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location d'illuminations de Noël

Referentienummer: Pau 19/20 (31v)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31520000 Lampen en lamparmaturen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 114 505.94 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31520000 Lampen en lamparmaturen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI15 Pyrénées-Atlantiques

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Groupe LCX
Postadres: 6-8 rue Michaël Faraday
Plaats: Le Mans
NUTS-code: FRG04 Sarthe
Postcode: 72100
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.pau.fr/163-marches-publics.htm
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 114 505.94 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019