Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 384908-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Pau: Lampen en lamparmaturen

2019/S 156-384908

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Pau
Nationaal identificatienummer: 21640445900010
Postadres: Hôtel de Ville, place Royale, CS 77575
Plaats: Pau
NUTS-code: FRI15
Postcode: 64000
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 547053031

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-pau.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location d'illuminations de Noël

Referentienummer: Pau 19/20 (31v)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31520000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 114 505.94 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31520000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI15

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Groupe LCX
Postadres: 6-8 rue Michaël Faraday
Plaats: Le Mans
NUTS-code: FRG04
Postcode: 72100
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.pau.fr/163-marches-publics.htm

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 114 505.94 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019