Leveringen - 384909-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Nantes: Passagierslandingsbrug voor schepen

2019/S 156-384909

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nantes Métropole Gestion Services
Postadres: 14-16 rue Racine
Plaats: Nantes
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44000
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Clémence Poyau
E-mail: clemence.poyau@nge-nantes.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nge-nantes.fr
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=NGE
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Société publique locale
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gestion d'équipements publics

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et pose de 2 embarcadères à passagers sur la Loire

Referentienummer: 2019-005-S
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34931200 Passagierslandingsbrug voor schepen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et pose de 2 embarcadères à passagers sur la Loire.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 763 328.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Travaux d'infrastructures

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45213316 Installatiewerkzaamheden voor voetpaden
34931200 Passagierslandingsbrug voor schepen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux d'infrastructures pour la pose de pontons.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Passerelles

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34931200 Passagierslandingsbrug voor schepen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et pose de 2 passerelles.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pontons

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34931200 Passagierslandingsbrug voor schepen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et pose de 2 pontons.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 088-210585
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-005-S
Perceel nr.: 1
Benaming:

Travaux d'infrastructures

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ETPO
Plaats: Nantes
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 499 573.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-005-S
Perceel nr.: 2
Benaming:

Passerelles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Atlantic Marine
Plaats: Fontenay-le-Comte
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 263 755.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-005-S
Perceel nr.: 3
Benaming:

Pontons

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nantes
Postadres: 6 allée de l'Île-Gloriette
Plaats: Nantes
Postcode: 44000
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019