Leveringen - 384909-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Nantes: Passagierslandingsbrug voor schepen

2019/S 156-384909

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nantes Métropole Gestion Services
Postadres: 14-16 rue Racine
Plaats: Nantes
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44000
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Clémence Poyau
E-mail: clemence.poyau@nge-nantes.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nge-nantes.fr
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=NGE
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gestion d'équipements publics

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et pose de 2 embarcadères à passagers sur la Loire

Referentienummer: 2019-005-S
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34931200 Passagierslandingsbrug voor schepen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 763 328.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Travaux d'infrastructures

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45213316 Installatiewerkzaamheden voor voetpaden
34931200 Passagierslandingsbrug voor schepen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Passerelles

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34931200 Passagierslandingsbrug voor schepen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pontons

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34931200 Passagierslandingsbrug voor schepen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 088-210585

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-005-S
Perceel nr.: 1
Benaming:

Travaux d'infrastructures

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ETPO
Plaats: Nantes
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 499 573.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-005-S
Perceel nr.: 2
Benaming:

Passerelles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Atlantic Marine
Plaats: Fontenay-le-Comte
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 263 755.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-005-S
Perceel nr.: 3
Benaming:

Pontons

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019