Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 384909-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Nantes: Passagierslandingsbrug voor schepen

2019/S 156-384909

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nantes Métropole Gestion Services
Postadres: 14-16 rue Racine
Plaats: Nantes
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44000
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Clémence Poyau
E-mail: clemence.poyau@nge-nantes.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nge-nantes.fr
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=NGE
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gestion d'équipements publics

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et pose de 2 embarcadères à passagers sur la Loire

Referentienummer: 2019-005-S
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34931200 Passagierslandingsbrug voor schepen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 763 328.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Travaux d'infrastructures

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45213316 Installatiewerkzaamheden voor voetpaden
34931200 Passagierslandingsbrug voor schepen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Passerelles

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34931200 Passagierslandingsbrug voor schepen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pontons

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34931200 Passagierslandingsbrug voor schepen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 088-210585

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-005-S
Perceel nr.: 1
Benaming:

Travaux d'infrastructures

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ETPO
Plaats: Nantes
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 499 573.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-005-S
Perceel nr.: 2
Benaming:

Passerelles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Atlantic Marine
Plaats: Fontenay-le-Comte
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 263 755.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-005-S
Perceel nr.: 3
Benaming:

Pontons

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019