Leveringen - 384913-2019

14/08/2019    S156

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Divers meubilair en uitrusting

2019/S 156-384913

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Education Authority
Postadres: 40 Academy Street
Plaats: Belfast
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT1 2NQ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: pamela.rea@eani.org.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FES-19-007 Outdoor Furniture Made Primarily from Recycled Plastic for the Education Authority

Referentienummer: FES-19-007 / Resource ID 2193899
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39150000 Divers meubilair en uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Education Authority (EA) invites tenders for the supply and delivery of outdoor furniture made primarily from recycled plastic for the period 1.7.2019 to 30.6.2023 on a call-off as required basis. The administering EA Procurement office for this tender will be Belfast.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39151000 Diverse meubelen
39142000 Tuinmeubilair
45233293 Plaatsen van straatmeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN NORTHERN IRELAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Education Authority (EA) invites tenders for the supply and delivery of outdoor furniture made primarily from recycled plastic for the period 1.7.2019 to 30.6.2023 on a call-off as required basis. The administering EA Procurement office for this tender will be Belfast.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 087-208773
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ecoplastic Recycling Ltd
Postadres: 86 Annacloy Road
Plaats: Downpatrick
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT30 9AJ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The UK does not currently have any such bodies with responsibilities for appeal/mediation procedures
Plaats: Belfast
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The Education Authority incorporated a standstill period at the point information on the award of the contract was communicated to tenderers. That notification provided full information on the award decision. The standstill period, which was for a minimum of 10 calendar days, provided time for the unsuccessful tenderers to challenge the award decision before any contracts were entered into.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019