Leveringen - 384913-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Divers meubilair en uitrusting

2019/S 156-384913

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Education Authority
Postadres: 40 Academy Street
Plaats: Belfast
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT1 2NQ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: pamela.rea@eani.org.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FES-19-007 Outdoor Furniture Made Primarily from Recycled Plastic for the Education Authority

Referentienummer: FES-19-007 / Resource ID 2193899
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39150000 Divers meubilair en uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39151000 Diverse meubelen
39142000 Tuinmeubilair
45233293 Plaatsen van straatmeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN NORTHERN IRELAND

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 087-208773

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ecoplastic Recycling Ltd
Postadres: 86 Annacloy Road
Plaats: Downpatrick
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BT30 9AJ
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019