Leveringen - 384914-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Rijsel: Couveuses

2019/S 156-384914

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CHU de Lille
CS 70001
Lille Cedex
59037
Frankrijk
Contactpersoon: Centre hospitalier universitaire de Lille — Direction ressources physiques — Cellule des marchés — 1 rue Philippe Marache, 59037 Lille Cedex — À l'attention de Cathy Chemin
Telefoon: +33 320445182
E-mail: Cathy.chemin@chu-lille.fr
Fax: +33 320444723
NUTS-code: FRE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.chu-lille.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Santé
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture, maintenance d'incubateurs d'embryons et consommables associés

Referentienummer: AO19-012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33152000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation a pour objet la fourniture, l'installation la mise en service et la maintenance d' incubateurs d'embryons et la fourniture des consommables associés pour les besoins du CHU de Lille.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 79 859.64 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Incubateurs d'embryons avec timelapse

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33152000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et mise en service d'incubateurs d'embryons avec timelapse pour le service de biologie de la reproduction.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Incubateurs d'embryons sans timelapse

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33152000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et mise en service d'incubateurs d'embryons sans timelapse pour le service de biologie de la reproduction.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 075-177331
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture, maintenance d'incubateurs d'embryons avec timelapse et consommables associés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biocare EUrope
Viale Regina Margherita, 262, 00198 Roma, Italia
Roma
00198
Frankrijk
NUTS-code: FRE11

Internetadres: http://wwww.biocare.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 843.64 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 843.64 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Fourniture, maintenance d'incubateurs d'embryons sans timelapse et consommables associés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biocare Europe
Viale Regina Margherita, 262, 00198 Roma, Italia
Roma
00198
Frankrijk
NUTS-code: FRE11

Internetadres: http://wwww.biocare.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 016.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 016.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Lille
5 rue Goeffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Lille
59014
Frankrijk
Telefoon: +33 359542342
Fax: +33 359542445

Internetadres: https://greffe.ta-lillejuradm.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019