Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 384917-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Cannes: IJzerwaren

2019/S 156-384917

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Cannes
Nationaal identificatienummer: 21060029200010
Postadres: place Cornut Gentille, CS 30140
Plaats: Cannes
NUTS-code: FRL03
Postcode: 06406
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 497064550
Fax: +33 497064540

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cannes.com

Adres van het kopersprofiel: http://agysoft.marches-publics.info/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fournitures de quincaillerie, visserie et serrurerie

Referentienummer: 2019-0083
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44316000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures de quincaillerie et visserie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures de serrurerie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 059-135946

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Fournitures de quincaillerie et visserie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BFSA
Postadres: 183-201 avenue de la Roubine
Plaats: Cannes-la-Bocca
NUTS-code: FRL03
Postcode: 06150
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 240 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Fournitures de serrurerie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trenois Decamps
Postadres: 5 rue du Centre
Plaats: Wasquehal
NUTS-code: FRE11
Postcode: 59290
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 160 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019