We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Leveringen - 384919-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Sainte-Geneviève-des-Bois: Automatiseringsuitrusting voor bibliotheek

2019/S 156-384919

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CA Cœur d'Essonne Agglomération
Nationaal identificatienummer: 20005785900015
Postadres: 1 place Saint-Exupéry
Plaats: Sainte-Geneviève-des-Bois
NUTS-code: FR104
Postcode: 91700
Land: Frankrijk
E-mail: achatsmarches@coeuressonne.fr
Telefoon: +33 169721282

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.coeuressonne.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Automatisation du réseau des médiathèques de Cœur d'Essonne Agglomération

Referentienummer: 2019-AO-CLT-048
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30238000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Automatisation du réseau des médiathèques de Cœur d'Essonne Agglomération.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: fourniture, installation et maintenance d'une solution automatisée de prêt et de retour des documents pour les médiathèques communautaires

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30238000
39155100
48160000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture, installation et maintenance d'une solution automatisée de prêt et de retour des documents pour les médiathèques communautaires.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique telle qu'elle ressort du cadre de réponses / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: fourniture, installation et la maintenance d'une solution automatisée de retrait de réservations et de retour des documents pour les points-lecture

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30238000
39155100
48160000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture, installation et la maintenance d'une solution automatisée de retrait de réservations et de retour des documents pour les points-lecture.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique telle qu'elle ressort du cadre de réponses / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 095-228985
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-AO-CLT-048
Perceel nr.: 01
Benaming:

Lot no 1: fourniture, installation et maintenance d'une solution automatisée de prêt et de retour des documents pour les médiathèques communautaires

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bibliotheca France SAS
Nationaal identificatienummer: 444 272 009 00044
Postadres: 5 boulevard des Bouvets
Plaats: Nanterre
NUTS-code: FR105
Postcode: 92000
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.bibliotheca.com/fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-AO-CLT-048
Perceel nr.: 02
Benaming:

Lot no 2: fourniture, installation et la maintenance d'une solution automatisée de retrait de réservations et de retour des documents pour les points-lecture

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bibliotheca France SAS
Nationaal identificatienummer: 444 272 009 00044
Postadres: 5 boulevard des Bouvets
Plaats: Nanterre
NUTS-code: FR105
Postcode: 92000
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.bibliotheca.com/fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Versailles
Postadres: 56 avenue de Saint-Cloud
Plaats: Versailles
Postcode: 78011
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr
Telefoon: +33 139205400
Fax: +33 139205487

Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,

— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique,

— recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019