Leveringen - 384922-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Neurenberg: Auto's: stationcars en sedans

2019/S 156-384922

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch die Leiterin des Geschäftsbereiches Einkauf im BA-Service-Haus
Postadres: Regensburger Str. 104
Plaats: Nürnberg
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 90478
Land: Duitsland
E-mail: Service-Haus.Einkauf-Infrastruktur@arbeitsagentur.de
Telefoon: +49 911-179-1717
Fax: +49 911-179-908811

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.evergabe-online.de

I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dienstkraftwagen Obere Mittelklasse

Referentienummer: 13-19-00356
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34111000 Auto's: stationcars en sedans
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE254 Nürnberg, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Dienstkraftwagen Obere Mittelklasse

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BMW AG
Postadres: Lilienthalallee 26
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postcode: 80939
Land: Duitsland
E-mail: thomas.jurischitz@bmw.de
Telefoon: +49 8938259022
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019