Leveringen - 384930-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Ludwigsburg: Stookolie

2019/S 156-384930

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Land Baden-Württemberg, vertreten durch den Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ludwigsburg
Postadres: Karlsplatz 5
Plaats: Ludwigsburg
NUTS-code: DE115
Postcode: 71638
Land: Duitsland
E-mail: Heike.Kopischke@vbv.bwl.de
Telefoon: +49 7141-9911-130
Fax: +49 7141-9911-299

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vba-ludwigsburg.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von Heizöl an Liegenschaften des Landes Baden-Würrtemberg, Heizöllieferung

Referentienummer: 19-04515
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09135100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Heizöllieferung.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 256 768.90 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE112
NUTS-code: DE113
NUTS-code: DE115
NUTS-code: DE116
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landkreise Ludwigsburg, Böblingen, Esslingen u. Rems Murr, Lieferung von Heizöl an Liegenschaften des Landes Baden-Würrtemberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von 478 600 Liter Heizöl nach DIN 51603-1 schwefelarm für 18 Abnahmestellen für die Landkreise Böblingen, Esslingen, Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis. Die Hauptlieferung soll ab September erfolgen und muss am 15.10.2019 abgeschlossen sein. Zur Ausführung der Leistungen sind die Anforderungen der Gemeinsamen Verwaltungsvorschrift Fremdpersonenüberprüfung vom 25.7.2017 zu erfüllen. Zur Ausführung der Leistungen darf nur Personal eingesetzt werden, welches zuvor zuverlässigkeits-überprüft wurde und keine negativen Anhaltspunkte vorliegen. Dieses Verfahren wird unter der Vergabe Nr. 19-04515 durchgeführt. (Bei Rückfragen bitte angeben)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 118-289064
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Lieferung von Heizöl an Liegenschaften des Landes Baden-Würrtemberg, Heizöllieferung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BWW Energie GmbH
Postadres: Untere Waldplätze 2
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11
Postcode: 70569
Land: Duitsland
E-mail: frank.kimmerle@energie-bww.de
Telefoon: +49 7114099320
Fax: +49 7114099333
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 256 768.90 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadres: Karl-Friedrich-Str. 17
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76133
Land: Duitsland
E-mail: Vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefoon: +49 721 / 926-4049
Fax: +49 721 / 926-3985

Internetadres: http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1159131/index.html

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ludwigsburg
Postadres: Karlsplatz 5
Plaats: Ludwigsburg
Postcode: 71638
Land: Duitsland
E-mail: Heike.Kopischke@vbv.bwl.de
Telefoon: +49 7141-9911-128
Fax: +49 7141-9911-299

Internetadres: www.vba-ludwigsburg.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019