Leveringen - 384935-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Cannes: Motorvoertuigen

2019/S 156-384935

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Cannes
Nationaal identificatienummer: 21060029200010
Postadres: place Cornut Gentille, CS 30140
Plaats: Cannes
NUTS-code: FRL03
Postcode: 06406
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 497064550
Fax: +33 497064540

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cannes.com

Adres van het kopersprofiel: http://agysoft.marches-publics.info/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de véhicules pour les besoins des services municipaux de la ville de Cannes

Referentienummer: Aoo no2019-0223
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent appel d'offres concerne le renouvellement de certains véhicules des services municipaux par l'acquisition de véhicules neufs.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 658 683.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition de 3 SUV

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114200
34144900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Selon descriptif CCTP no 2019-0223.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre analysée au regard du TVT / Weging: 20.0
Prijs - Weging: 80.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition de 2 aspiratrices avec hydrobalayage

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144431
34144900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Selon descriptif CCTP no 2019-0223.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique analysée au regard du TVT / Weging: 55.0
Prijs - Weging: 45.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition d'1 arroseuse à déplacement rapide de -3,5 t

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144450
34144900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Selon descriptif CCTP no 2019-0223.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique analysée au regard du TVT / Weging: 55.0
Prijs - Weging: 45.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition de 3 scooters hybride 125 affectés à la collecte des déjections canines

Perceel nr.: 04
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34420000
34144900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Selon descriptif CCTP no 2019-0223.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique analysée au regard du TVT / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition de 7 fourgonettes électriques

Perceel nr.: 05
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144700
34144900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Selon descriptif CCTP no 2019-0223.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Autonomie urbaine / Weging: 20.0
Prijs - Weging: 80.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition de 3 berlines électriques

Perceel nr.: 06
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144900
34144900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Selon descriptif CCTP no 2019-0223.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Autonomie urbaine / Weging: 20.0
Prijs - Weging: 80.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition d'une mini cribleuse

Perceel nr.: 07
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34138000
34144900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Selon descriptif CCTP no 2019-0223.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique analysée au regard du TVT / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 063-145945
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 01
Benaming:

Acquisition de 3 SUV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Maxiavenue
Postadres: 2 av de La Mare
Plaats: Saint-Ouen-l'Aumône
NUTS-code: FR108
Postcode: 95310
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 140.55 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 02
Benaming:

Acquisition de 2 aspiratrices avec hydrobalayage

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mathieu — 3D
Postadres: ZI Est — avenue d'Immercourt
Plaats: Arras
NUTS-code: FRE12
Postcode: 62000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 313 100.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 03
Benaming:

Acquisition d'1 arroseuse à déplacement rapide de -3,5 t

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bro Méridionale de voirie
Postadres: 1 avenue de l'Étang
Plaats: Avignon
NUTS-code: FRL06
Postcode: 84000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 66 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 04
Benaming:

Acquisition de 3 scooters hybride 125 affectés à la collecte des déjections canines

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Carre Galopin
Postadres: Viennopôle, 16 rue des Forges
Plaats: Loudun
NUTS-code: FRI34
Postcode: 86200
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 991.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 05
Benaming:

Acquisition de 7 fourgonettes électriques

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hopcar SCP cannes
Postadres: 235 route du Cannet
Plaats: Mougins
NUTS-code: FRL03
Postcode: 06250
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 123 876.67 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 06
Benaming:

Acquisition de 3 berlines électriques

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hopcar SCP Cannes
Postadres: 235 route du Cannet
Plaats: Mougins
NUTS-code: FRL03
Postcode: 06250
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 475.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 07
Benaming:

Acquisition d'une mini cribleuse

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kässbohrer ESE
Postadres: 455 route des Marais
Plaats: Tours-en-Savoie
NUTS-code: FRK27
Postcode: 73790
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 100.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Date de conclusion des contrats pour l'ensemble des lots: les contrats ont été signés le 23.7.2019. Les contrats sont consultable à la direction des achats, 06400 Cannes, sur rendez-vous.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nice
Postadres: 18 avenue des Fleurs, CS 611039
Plaats: Nice
Postcode: 06050
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr
Telefoon: +33 489978600
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nice
Postadres: 18 avenue des Fleurs, CS 611039
Plaats: Nice
Postcode: 06050
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr
Telefoon: +33 489978600
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019