Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 384936-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Polen-Zakopane: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 156-384936

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
Nationaal identificatienummer: 29637700000
Postadres: ul. Oswalda Balzera 15
Plaats: Zakopane
NUTS-code: PL219
Postcode: 34-500
Land: Polen
Contactpersoon: Grażyna Malik
E-mail: przetargi@klinika.net.pl
Telefoon: +48 182012061
Fax: +48 182014296

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.klinika.net.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 1 szt. toru wizyjnego do małoinwazyjnych zabiegów endoskopowych

Referentienummer: STG-271-POIS-11/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 178 708.20 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-264701

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: STG-271-POIS-11/2019
Benaming:

Dostawa 1 szt. toru wizyjnego do małoinwazyjnych zabiegów endoskopowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meden Inmed Sp. z o.o.
Postadres: Wenedów 2
Plaats: Koszalin
NUTS-code: PL
Postcode: 75-847
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 178 708.20 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019