Leveringen - 384936-2019

14/08/2019    S156

Polen-Zakopane: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 156-384936

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
Nationaal identificatienummer: 29637700000
Postadres: ul. Oswalda Balzera 15
Plaats: Zakopane
NUTS-code: PL219 Nowotarski
Postcode: 34-500
Land: Polen
Contactpersoon: Grażyna Malik
E-mail: przetargi@klinika.net.pl
Telefoon: +48 182012061
Fax: +48 182014296
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.klinika.net.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 1 szt. toru wizyjnego do małoinwazyjnych zabiegów endoskopowych

Referentienummer: STG-271-POIS-11/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 178 708.20 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-264701

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: STG-271-POIS-11/2019
Benaming:

Dostawa 1 szt. toru wizyjnego do małoinwazyjnych zabiegów endoskopowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meden Inmed Sp. z o.o.
Postadres: Wenedów 2
Plaats: Koszalin
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 75-847
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 178 708.20 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019