Leveringen - 384939-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Beluchtingsapparatuur

2019/S 156-384939

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Frankfurt am Main, Stadtentwässerung
Postadres: Goldsteinstr. 160
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE712
Postcode: 60528
Land: Duitsland
E-mail: ullrich.ruth@stadt-frankfurt.de
Telefoon: +49 69-212-32680
Fax: +49 69-212-32871

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vergabe.stadt-frankfurt.de

Adres van het kopersprofiel: www.vergabe.stadt-frankfurt.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

KN BA BB Erneuerung Tellerbelüfter

Referentienummer: 68-2019-00034
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42996600
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung der im LV beschriebenen Tellerbelüfter.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 376 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stadtentwässerung Frankfurt am Main

Goldsteinstraße 160

60528 Frankfurt am Main

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffung von Tellerbelüftern.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Artikel 32

2 b ii) nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

KN BA BB Erneuerung Tellerbelüfter

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WILO GVA GmbH
Postadres: Dieselstr. 6
Plaats: Wülfrath
NUTS-code: DEA52
Postcode: 42489
Land: Duitsland
E-mail: sales@gva-net.de
Telefoon: +49 205892100
Fax: +49 205872640
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 376 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt, Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat III 31.4
Postadres: Wilhelminenstr. 1-3
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
Fax: +49 6151-12-5816
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019