Leveringen - 384942-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Hajnówka: Systeem voor röntgendiagnostiek

2019/S 156-384942

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
Postadres: ul. doc. Adama Dowgirda 9
Plaats: Hajnówka
NUTS-code: PL841
Postcode: 17-200
Land: Polen
Contactpersoon: Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych SPZOZ w Hajnówce
E-mail: spzoz@onet.eu
Telefoon: +48 856829242
Fax: +48 856842679

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spzoz.hajnowka.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa aparatu do rentgenodiagnostyki wraz z pracami remontowymi wynikającymi z konieczności dostosowania pomieszczeń do zakupywanego sprzętu oraz sprzętu wraz z zakupem serwera do archiwizac...

Referentienummer: 2019/PN/RTG/01 2018/PN/RTG/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111800
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatu do rentgenodiagnostyki wraz z pracami remontowymi wynikającymi z konieczności dostosowania pomieszczeń do zakupywanego sprzętu wraz z zakupem serwera do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych. Wymienione powyżej składowe zamówienia, ich parametry oraz warunki zostały przedstawione w załącznikach: Załączniku nr 2a – formularz parametrów technicznych aparatu RTG i 2b - formularz parametrów technicznych systemu i Załączniku nr 2c – Zakres prac adaptacyjnych pomieszczeń Pracowni Rengenodiagnostyki. Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przedmiot główny CPV: 33111800-9 Diagnostyczny system rentgenowski

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 092 649.31 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45453000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejsce realizacji zadania szczegółowo opisanego w załącznikach: 2a, 2b i 2c to Pracownia Rentgenodiagnostyki w SPZOZ w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. doc. Adama Dowgirda 9, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1 Demontaż i utylizacja aparatu RTG Eurascope 6

1.2 Prace adaptacyjne w Pracowni RTG sala nr 58 w celu zamontowania nowego aparatu RTG (Załącznik do SIWZ zał. nr 2c – prace adaptacyjne szerzej opisane):

— demontaż starej posadzki z płytek,

— wykonanie podejść instalacji elektrycznej i teletechnicznej do aparatu,

— naprawa podłoża,

— wykonanie posadzki samopoziomującej,

— ułożenie wykładziny antyelektrostatycznej z wywinięciem cokołu na ścianę,

— naprawa ścian po wymianie instalacji elektrycznej,

— wykonanie tynku cementowo-wapiennego wraz z malowaniem,

— wykonanie sufitu podwieszanego modularnego,

— wykonanie pomiarów wraz z protokołami z pomiarów wykładziny i wydajności wentylacji.

1.3 Dostawę, montaż cyfrowego aparatu RTG wraz z ucyfrowieniem oraz zakup autonomicznego serwera.

1.4 Zakup lekarskiej stacji diagnostycznej do opisów badań RTG wraz z oprogramowaniem do planowania zabiegów ortopedycznych.

2. Wykonawca do zasilania aparatu RTG wykorzysta istniejącą linię zasilającą zakończoną rozłącznikiem. Opisany WLZ obecnie zasila urządzenie które należy zdemontować i zutylizować. W ramach prac instalacyjnych elektrycznych wykonawca zdemontuje istniejącą instalację gniazd wtykowych oraz oświetlenia ogólnego i oświetlenia sygnalizacji ostrzegawczej a następnie wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami nowe oświetlenie (ledowe), oświetlenie ostrzegawcze oraz instalację gniazd wtykowych pomieszczenia pracowni RTG. W zakresie prac jakie należy wykonać jest również dostawa i montaż interkomu. Po zakończonych pracach Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia protokołu pomiarów instalacji elektrycznej.

3. Wykonawca przeszkoli, w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce, personel Pracowni Rentgenodiagnostyki w zakresie użytkowania w zakresie całości przedmiotu zamówienia, kończące się zaświadczeniem o uzyskanych kwalifikacjach.

4. Wykonawca przekaże pełną dokumentację techniczną – 3 egzemplarze (dokumentacja, instrukcja serwisowa urządzeń i rozwiązań w języku polskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej, do wszystkich urządzeń, stanowisk i oprogramowań) oraz wszelkich certyfikatów, zaświadczeń i pozwoleń wymaganych prawem.

5. Na koniec okresu gwarancji aparat zostanie pozbawiony blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

6. Skompletowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji do przeprowadzenia procedury odbioru zmodernizowanej pracowni rentgenodiagnostyki przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku.

7. Protokolarne przekazanie zmodernizowanej pracowni rentgenodiagnostyki.

8. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, w ramach Projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0080/18, pn. „Wyposażenie Pracowni Rentgenodiagnostyki w nowoczesną aparaturę medyczną w celu poprawy jakości badań diagnostycznych ora zwiększenia wykrywalności chorób nowotworowych we wczesnym stadium rozwoju” realizowanego w ramach umowy UDA-RPPD.08.04.01-20-0080/18-00, zawartej dnia 29.1.2019 r.

9. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, bezpieczny dla pacjenta, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny i po dostarczeniu Zamawiającemu, gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych. Opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem.

10. Oferowane urządzenie musi być dopuszczone do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z ustawą z dnia 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.). Musi posiadać aktualne polskie lub obowiązujące w Unii ...

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ocena techniczna / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin rękojmi na sprzęt i roboty budowlane / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Warunki serwisu / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPPD.08.04.01-20-0080/18

II.2.14)Nadere inlichtingen

Dotyczy Projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0080/18, pn. „Wyposażenie Pracowni Rentgenodiagnostyki w nowoczesną aparaturę medyczną w celu poprawy jakości badań diagnostycznych ora zwiększenia wykrywalności chorób nowotworowych we wczesnym stadium rozwoju” realizowanego w ramach umowy UDA-RPPD.08.04.01-20-0080/18-00, zawartej dnia 29.1.2019 r.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-153963
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zakup i dostawa aparatu do rentgenodiagnostyki wraz z pracami remontowymi wynikającymi z konieczności dostosowania pomieszczeń do zakupywanego sprzętu oraz sprzętu wraz z zakupem serwera do archiwizac...

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meditech X-Ray Sp. z o.o.
Postadres: ul. Wirowska 6
Plaats: Komorniki
NUTS-code: PL524
Postcode: 62-052
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 971 883.23 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 001 671.91 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający w celu dokonania oceny oferty w zakresie przedmiotowym oraz kryterium oceny ofert – wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegający się o zamówienie dołączył do oferty:

a) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący zał. nr 1 do SIWZ;

b) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący zał. nr 2 do SIWZ;

c) oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego europejskiego dokumentu – zał. nr 3 SIWZ;

d) dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia czyli foldery, katalogi, ulotki, zawierające dokładny i jednoznaczny opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnianie przez zaoferowany przez danego Wykonawcę sprzęt medyczny, wszystkich bez wyjątku parametrów, których wymaga Zamawiający w treści SIWZ (Załącznik nr 2 a i 2 b do SIWZ - w jednoz. sposób);

e) oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ;

f) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru;

g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;

h) dowód wniesienia wadium.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w treści załącznika nr 2 do SIWZ:

a) oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów i/lub deklaracji potwierdzających spełnienie odpowiedzialnych dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE oraz ustawy o wyrobach medycznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 175), zgłoszenia, powiadomienia lub przeniesienia. CE/ wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych;

b) oświadczenie potwierdzające, że oprogramowanie jest zarejestrowane / zgłoszone w Polsce, jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania ofert certyfikat CE właściwy dla urządzeń/ oprogramowania medycznego w klasie IIa;

c) deklaracja/e zgodności CE dla kompletnego zestawu – aparatu RTG.

3. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 PLN.

a) które może być wnoszone w:

(1) pieniądzu przelewem na konto bankowe,

(2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

(3) gwarancjach bankowych,

(4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

(5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 359).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym, przed terminem składania ofert, na konto:

Bank PKO BP S.A. nr konta 76 1020 1332 0000 1902 0037 4843 z dopiskiem:

Wadium - znak sprawy 2019/PN/RTG/01 oraz podanie numeru NIP Wykonawcy.

5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta jeżeli wymagają tego przepisy. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający.

6. Z treści gwarancji /poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

7. Dowód wniesienia wadium winien być dołączyć do oferty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej” (art. 179-198g ustawy Pzp), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w Rozdz. III pkt 1 SIWZ.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp (komunikacja elektroniczna) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 222587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019