Leveringen - 384952-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Ulm: Supercomputer

2019/S 156-384952

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universität Ulm
Nationaal identificatienummer: DE173703203
Postadres: Helmholtzstr. 16
Plaats: Ulm
NUTS-code: DE144
Postcode: 89081
Land: Duitsland
Contactpersoon: Abt. IV-2
E-mail: sonja.stuetzle@uni-ulm.de
Telefoon: +49 7315025059
Fax: +49 7315025064

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uni-ulm.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

HPC Forschungscluster

Referentienummer: UNI_ULM-2019-0003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30211100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

HPC Forschungscluster Computational Chemistry and Quantum Sciences.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 656 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE144
Voornaamste plaats van uitvoering:

Universität Ulm – kiz

Kiz Magazin

Staudingerstraße 7

89081 Ulm

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Gesamtsystem siehe Leistungsverzeichnis.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Siehe LV Punkt 8 Optional expansion

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

P5119009

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 037-082928
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

HPC Forschungscluster

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NEC Deutschland GmbH
Postadres: Raiffeisenstr.14
Plaats: Leinfelden-Echterdingen
NUTS-code: DE113
Postcode: 70771
Land: Duitsland
E-mail: rita.maldonado@emea.nec.com
Telefoon: +49 711780550
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 656 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg
Postadres: Karl-Friedrich-Straße 17
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019