Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 384968-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Offenbach am Main: Sedans

2019/S 156-384968

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung
Postadres: Friedrichsring 35
Plaats: Offenbach am Main
NUTS-code: DE713
Postcode: 63069
Land: Duitsland
E-mail: robert.kraft@zoll.bund.de
Telefoon: +49 228303-16473
Fax: +49 228303-99324

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.evergabe-online.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fahrzeuge der Oberen Mittelklasse mit Plug-in-Hybrid-Antrieb

Referentienummer: 332-2019-0104
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34111200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE713

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 079-189393

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Fahrzeuge der Oberen Mittelklasse mit Plug-in-Hybrid-Antrieb

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Daimler AG
Postadres: Englische Str. 30
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE3
Postcode: 10587
Land: Duitsland
E-mail: Mark.Husmann@Daimler.com
Telefoon: +49 30/26942891
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019