Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 384969-2022

Submission deadline has been amended by:  430018-2022
15/07/2022    S135

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie

2022/S 135-384969

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: ul. Podleśna 61
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-673
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Śliwińska
E-mail: magdalena.sliwinska@imgw.pl
Tel.: +48 225694280
Adresy internetowe:
Główny adres: https://imgw.eb2b.com.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://imgw.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://imgw.eb2b.com.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowy Instytut Badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: hydrologia, meteorologia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitorowanie sygnałów alarmowych SSWiN na rzecz IMGW-PIB

Numer referencyjny: WZP-262-21/2022
II.1.2)Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę ochrony fizycznej osób i mienia oraz całodobowego monitorowania sygnałów alarmowych generowanych przez lokalne systemy sygnalizacji włamania i napadu (dalej „SSWiN”) wraz z podejmowaniem działań ochronnych przez załogi/patrole interwencyjne Wykonawcy na rzecz IMGW-PIB.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio dla danej części zamówienia, w załączniku od nr 1A do nr 1E do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz IMGW-PIB w Warszawie i Legionowie oraz monitorowanie sygn. alarmowych SSWiN w wybranych obiekt. Zamawiającego zlok. na terenie kraju, w okresie 47 m-cy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79711000 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79713000 Usługi strażnicze
79714000 Usługi w zakresie nadzoru
79715000 Usługi patrolowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacje Zamawiającego: ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa; ul. Zegrzyńska 38, 05-119 Legionowo; wybrane obiekty zlokalizowane na terenie kraju.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych w Warszawie, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, od dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00, do dnia 30 listopada 2026 r. godz. 23:59;

2. Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych w Legionowie, ul. Zegrzyńska 38, 05-119 Legionowo, od dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00, do dnia 30 listopada 2026 r. godz. 23:59;

3. Świadczenie usług monitorowania sygnałów alarmowych SSWiN wraz z podejmowaniem działań ochronnych przez patrole interwencyjne Wykonawcy w celu zapewnienia ochrony osób i mienia IMGW-PIB, od dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00, do dnia 30 listopada 2026 r. godz. 23:59, w wybranych obiektach Zamawiającego zlokalizowanych na terenie kraju:

3.1. ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-245 Białystok;

3.2. ul. Pułaskiego 125, 16-400 Suwałki;

3.3. ul. Kajki 128, 11-730 Mikołajki;

3.4. ul. Bydgoska 31, 11-400 Kętrzyn;

3.5. ul. Sielska 22a, 10-802 Olsztyn;

3.6. ul. Szreńska 14, 06-500 Mława;

3.7. Nowe Trzepowo 56, 09-402 Płock;

3.8. ul. Lipowa 1, 05-140 Borowa Góra;

3.9. ul. Polna 42, 21-550 Terespol;

3.10. ul. Korolowska 77, 22-200 Włodawa;

3.11. ul. Zwoleńska 5, 26-900 Kozienice;

3.12. ul. Piaskowa 284, 08-103 Siedlce;

3.13. ul. Polna 10, 97-330 Sulejów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dojazdu patrolu interwencyjnego / Waga: 30%
Cena - Waga: 70%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/12/2022
Koniec: 30/11/2026
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00, do 30 dnia listopada 2026 r. godz. 23:59.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 40 000 zł.

3. Szczegółowe informacje dot. sposobu wnoszenia wadium zawarto w Rozdz. XIII SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz IMGW-PIB w Krakowie oraz monitorowanie sygn. alarmowych SSWiN w wybranych obiekt. Zamawiającego zlok. na terenie kraju, w okresie 47 m-cy

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79711000 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79713000 Usługi strażnicze
79714000 Usługi w zakresie nadzoru
79715000 Usługi patrolowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja Zamawiającego: ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków; wybrane obiekty zlokalizowane na terenie kraju.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków, od dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00, do 30 dnia listopada 2026 r. godz. 23:59;

2. Świadczenie usług monitorowania sygnałów alarmowych SSWiN wraz z podejmowaniem działań ochronnych przez patrole interwencyjne Wykonawcy w celu zapewnienia ochrony osób i mienia IMGW-PIB, od dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00, do dnia 30 listopada 2026 r. godz. 23:59, w wybranych obiektach Zamawiającego zlokalizowanych na terenie kraju:

2.1 Suków 19 B, 26-021 Daleszyce;

2.2 ul. Okrzei 99, 38-400 Krosno;

2.3 ul. Widokowa 36, 38-600 Lesko;

2.4 ul. Pijarska 30, 33-300 Nowy Sącz;

2.5 ul. Ożarowska 65, 27-600 Sandomierz;

2.6 al. Piaskowa 56, 33-100 Tarnów;

2.7 ul. Sienkiewicza 26c, 34-500 Zakopane;

2.8 ul. Bratków 10, 40-045 Katowice;

2.9 ul. Lotnisko 1, 40-271 Katowice;

2.10 ul. Broniewskiego 2, 47-400 Racibórz;

2.11 ul. Cieszyńska 321, 43-300 Bielsko-Biała;

2.12 ul. Oleńki 32, 42-200 Częstochowa;

2.13 Aleja Zdrojowa 12, 33-370 Muszyna.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dojazdu patrolu interwencyjnego / Waga: 28%
Cena - Waga: 72%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/12/2022
Koniec: 30/11/2026
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00, do 30 dnia listopada 2026 r. godz. 23:59.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000 zł.

3. Szczegółowe informacje dot. sposobu wnoszenia wadium zawarto w Rozdz. XIII SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz IMGW-PIB w Poznaniu oraz monitorowanie sygn. alarmowych SSWiN w wybranych obiekt. Zamawiającego zlok. na terenie kraju, w okresie 47 m-cy

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79711000 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79713000 Usługi strażnicze
79714000 Usługi w zakresie nadzoru
79715000 Usługi patrolowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja Zamawiającego: ul. Dąbrowskiego 174/176, 60-594 Poznań; wybrane obiekty zlokalizowane na terenie kraju.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 174/176, 60-594 Poznań, od dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00, do 30 dnia listopada 2026 r. godz. 23:59;

2. Świadczenie usług monitorowania sygnałów alarmowych SSWiN wraz z podejmowaniem działań ochronnych przez patrole interwencyjne Wykonawcy w celu zapewnienia ochrony osób i mienia IMGW-PIB, od dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00, do dnia 30 listopada 2026 r. godz. 23:59,

w wybranych obiektach Zamawiającego zlokalizowanych na terenie kraju:

2.1 ul. Sybiraków 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski;

2.2 ul. Róży Wiatrów 16, 62-800 Kalisz;

2.3 Radoszewice (szerokość i długość geograficzna: 52°21'43.9"N 18°42'23.2"E) (52.362194, 18.706444);

2.4 ul. Miedziana 24, 64-920 Piła;

2.5 ul. Północna 46, 69-100 Słubice;

2.6 ul. Graniczna 45, 98-300 Wieluń.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dojazdu patrolu interwencyjnego / Waga: 14%
Cena - Waga: 86%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/12/2022
Koniec: 30/11/2026
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00, do 30 dnia listopada 2026 r. godz. 23:59.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000 zł.

3. Szczegółowe informacje dot. sposobu wnoszenia wadium zawarto w Rozdz. XIII SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz IMGW-PIB we Wrocławiu oraz monitorowanie sygn. alarmowych SSWiN w wybranych obiekt. Zamawiającego zlok. na terenie kraju, w okresie 47 m-cy

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79711000 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79713000 Usługi strażnicze
79714000 Usługi w zakresie nadzoru
79715000 Usługi patrolowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja Zamawiającego: ul. Parkowa 28 i 30, 51-616 Wrocław; wybrane obiekty zlokalizowane na terenie kraju.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych we Wrocławiu, ul. Parkowa 28 i 30, 51-616 Wrocław, od dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00, do dnia 30 listopada 2026 r. godz. 23:59;

1.2. Świadczenie usług monitorowania sygnałów alarmowych SSWiN wraz z podejmowaniem działań ochronnych przez patrole interwencyjne Wykonawcy w celu zapewnienia ochrony osób i mienia IMGW-PIB, od dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00, do dnia 30 listopada 2026 r. godz. 23:59, w wybranych obiektach Zamawiającego zlokalizowanych na terenie kraju:

1.2.1. ul. Graniczna 201, 54-530 Wrocław;

1.2.2. ul. Przeskok 4, 45-627 Opole;

1.2.3. ul. Lotnictwa 3, 58-500 Jelenia Góra;

1.2.4. ul. Dusznicka 9, 57-300 Kłodzko;

1.2.5. ul. Bartoszowska 2, 59-220 Legnica;

1.2.6. ul. Struga 1a, 65-331 Zielona Góra;

1.2.7. ul. Kosmonautów 8, 64-100 Leszno.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dojazdu patrolu interwencyjnego / Waga: 16%
Cena - Waga: 84%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/12/2022
Koniec: 30/11/2026
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00, do 30 dnia listopada 2026 r. godz. 23:59.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000 zł.

3. Szczegółowe informacje dot. sposobu wnoszenia wadium zawarto w Rozdz. XIII SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz IMGW-PIB w Gdyni oraz monitorowanie sygn. alarmowych SSWiN w wybranych obiekt. Zamawiającego zlok. na terenie kraju, w okresie 47 m-cy

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79711000 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79713000 Usługi strażnicze
79714000 Usługi w zakresie nadzoru
79715000 Usługi patrolowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacja Zamawiającego: ul. Jerzego Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia; wybrane obiekty zlokalizowane na terenie kraju.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych w Gdyni, ul. Jerzego Waszyngtona 42, 81 – 342 Gdynia, od dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00, do 30 listopada 2026 r. godz. 23:59;

1.2. Świadczenie usług monitorowania sygnałów alarmowych SSWiN wraz z podejmowaniem działań ochronnych przez patrole interwencyjne Wykonawcy w celu zapewnienia ochrony osób i mienia IMGW-PIB, od dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00, do dnia 30 listopada 2026 r. godz. 23:59,

w wybranych obiektach Zamawiającego zlokalizowanych na terenie kraju:

2.1. ul. Storczykowa 124, 87-100 Toruń;

2.2. ul. Meteorologiczna 1, 89-600 Chojnice;

2.3. ul. Szkolna 11, 82-316 Milejewo;

2.4. ul. Świbnieńska 40, 80-690 Gdańsk;

2.5. ul. Leśna 13, 84-150 Hel;

2.6. ul. Rąbka 1, 84-360 Łeba;

2.7. ul. Młyńska 1A, 76-200 Słupsk;

2.8. ul. Wyzwolenia 1, 78-131 Dźwirzyno;

2.9. ul. Morska 101,75-235 Koszalin;

2.10. ul. Marynarki Polskiej 1, 76-270 Ustka;

2.11. ul. Żeromskiego 27, 72-600 Świnoujście.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dojazdu patrolu interwencyjnego / Waga: 24%
Cena - Waga: 76%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/12/2022
Koniec: 30/11/2026
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00, do 30 dnia listopada 2026 r. godz. 23:59.

2. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000 zł.

3. Szczegółowe informacje dot. sposobu wnoszenia wadium zawarto w Rozdz. XIII SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ważną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1995).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy którzy wykonali, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej: a) dla Części nr 1 zamówienia – 2 (dwie) usługi, polegające na ochronie budynków i mienia, realizowane w formie bezpośredniej ochrony fizycznej (ochrona osobowa), w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, każda usługa o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto; b) dla Części nr 2, 3, 4 i 5 zamówienia – 2 (dwie) usługi, polegające na ochronie budynków i mienia, realizowane w formie bezpośredniej ochrony fizycznej (ochrona osobowa), w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, każda usługa o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto.

W przypadku Wykonawców składających oferty na więcej niż jedną część zamówienia, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej w różnych częściach zamówienia, dopuszcza się wykazanie tych samych zamówień. W takim przypadku zatem, wystarczające jest wykazanie spełnienia warunku dla tej części zamówienia dla której wymagany zakres lub wymagana wartość są największe.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona na podstawie Wzoru umowy stanowiącego załączniki od nr 12A do nr 12E do SWZ, odpowiednio dla danej części zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą.

3. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy będą wymagać zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Przewidziana w ust. 2 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w szczególności sytuacje określone w § 14, 15 i 16 Wzoru umowy stanowiącego załączniki od nr 12A do nr 12E do SWZ, odpowiednio dla danej części zamówienia.

5. Pozostałe informacje zawarte są w Rozdz. XX SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/08/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/08/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Złożone oferty zostaną równocześnie odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej wskazanym powyżej, zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale XV SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wykluczy z postęp. Wykonawców, wobec których zachodzą okoliczności stanowiące podstawy wykluczenia wskazane w: art. 108, art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp , art. 5k ust. 1 Rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postęp.:

1) w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zał. nr 2 do SWZ;

2) na formularzu stanowiącym zał. nr 3 do SWZ – Dodatkowe ośw. o niepodleganiu wykluczeniu z postęp.

Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:

1) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postęp.:

a) inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;

- art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp:

- Ośw. Wykonawcy o braku przynależności do tej samej gr. kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,

albo

- Ośw. o przynależności do tej samej gr. kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- zał. nr 6 do

SWZ;

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) Ośw. o aktualności informacji zawartych w ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postęp. wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp;

- art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

- art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp dot. zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

- art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;

Zał. nr 7 do SWZ

e) Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie w art. 5k ust. 1 Rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia

31.07.2014 r. dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie – zał. nr 8 do SWZ

2) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postęp. dotyczącego:

a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – ważnej koncesji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1995);

b) zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykaz usług – zał. nr 9 do SWZ.

Szczegółowe inf. w zakresie podmiotowych środków dowodowych zawiera rozdz. IX SWZ.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

1) część nr 1 zamówienia: 40 000 zł;

2) część nr 2 zamówienia: 10 000 zł;

3) część nr 3 zamówienia: 10 000 zł;

4) część nr 4 zamówienia: 10 000 zł;

5) część nr 5 zamówienia: 10 000 zł.

Szczegółowe inf. na temat wadium zawiera rozdz. XIII SWZ.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Szczegółowe inf. na temat zabezp. zawiera rozdz. XIX SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że w tym ostatnim przypadku wymaga ono opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Do odwołania należy dołączyć:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych;

2) uiszczono wpis w wymaganej wysokości.

12. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

13. Szczegółowe informacje na temat przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawiera dział IX ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej” (art. 505–590 ustawy).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/07/2022