Leveringen - 384973-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-München: Chassis

2019/S 156-384973

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Autobahndirektion Südbayern
Seidlstr. 7-11
München
80335
Duitsland
Contactpersoon: Technische Geschäftsstelle
Telefoon: +49 8954552-3444
E-mail: vergabe@abdsb.bayern.de
Fax: +49 8954552-3644
NUTS-code: DE212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.abdsb.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://www.vergabe.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Straßenbau

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2-Achs-LKW mit Kehrmaschinenaufbau

Referentienummer: 19-31-27
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34139000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung

2-Achs-LKW mit Kehrmaschinenaufbau.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 286 590.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34139100
34139300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27E
Voornaamste plaats van uitvoering:

87477 Sulzberg

Landkreis Oberallgäu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2-Achs-LKW mit Kehrmaschinenaufbau.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 106-258358
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

2-Achs-LKW mit Kehrmaschinenaufbau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Osterholz-Scharmbeck
Duitsland
NUTS-code: DE936
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 286 590.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Südbayern an der Regierung von Oberbayern
Maximilianstraße 39
München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 892176-2411
Fax: +49 892176-2847
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Autobahndirektion Südbayern
Seidlstr. 7-11
München
80335
Duitsland
Telefoon: +49 8954552-3444
Fax: +49 8954552-3644
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019