Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 384977-2019

14/08/2019    S156

Roemenië-Boekarest: Medische apparatuur

2019/S 156-384977

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”
Nationaal identificatienummer: 4284134
Postadres: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011743
Land: Roemenië
Contactpersoon: Dana Sandor
E-mail: achizitii@spitalulgrigorealexandrescu.ro
Telefoon: +40 213169372
Fax: +40 212115185
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.spitalulgrigorealexandrescu.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract de furnizare, instalare, punere în funcțiune, garanție, mentenanță și service în vederea achiziționării de echipamente medicale de radiologie-imagistică

Referentienummer: 4284134_2019_PAAPD1067608
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 15 614 766.28 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set transductori compatibili cu ecograf Aplio

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
51410000 Installatie van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat mobil digital de radiografie cu detectori standard și pediatric

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stații de interpretare radiologie-imagistică

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
51410000 Installatie van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set transductori compatibili cu ecograf Logiq P5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Scanner filme

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
51410000 Installatie van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat de imagistică prin RMN 3T, precum și echipamentele accesorii necesare (inclusiv pentru monitorizare și ventilație-anestezie)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ecograf de uz general – radiologie, cu gama completă de sonde și aplicații

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat de radioscopie și radiografie digital multifuncțional

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 067-156425

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19873
Perceel nr.: 7
Benaming:

Stații de interpretare radiologie-imagistică

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Skyer Medical Imaging S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO31031287
Postadres: Str. Acțiunii nr. 13
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041101
Land: Roemenië
E-mail: daniel@skyermedical.ro
Telefoon: +40 745217598
Fax: +40 311056398
Internetadres: www.skyermedical.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 193 274.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 173 022.28 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19869
Perceel nr.: 1
Benaming:

Aparat de imagistică prin RMN 3T, precum și echipamentele accesorii necesare (inclusiv pentru monitorizare și ventilație-anestezie)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Cortech Med S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 22088756
Postadres: Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 188C
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020305
Land: Roemenië
E-mail: office@cortech.ro
Telefoon: +40 214304025
Fax: +40 318177955
Internetadres: www.cortech.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 542 015.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 537 344.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19872
Perceel nr.: 3
Benaming:

Aparat mobil digital de radiografie cu detectori standard și pediatric

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Healthcare S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 36153005
Postadres: Str. Preciziei nr. 24, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: florin.niculescu@siemens.com; mona.musat@siemens.com; cristina.codescu@siemens.com; petrisor.visan@siemens.com; cristinel.dragomir@siemens.com; corneliu.cristea@siemen... detalii pe www.e-licitatie.ro
Telefoon: +40 216296511
Fax: +40 216296512
Internetadres: www.siemens.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 042 016.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 904 400.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019