Leveringen - 384977-2019

14/08/2019    S156

Roemenië-Boekarest: Medische apparatuur

2019/S 156-384977

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”
Nationaal identificatienummer: 4284134
Postadres: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30-32
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011743
Land: Roemenië
Contactpersoon: Dana Sandor
E-mail: achizitii@spitalulgrigorealexandrescu.ro
Telefoon: +40 213169372
Fax: +40 212115185

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalulgrigorealexandrescu.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract de furnizare, instalare, punere în funcțiune, garanție, mentenanță și service în vederea achiziționării de echipamente medicale de radiologie-imagistică

Referentienummer: 4284134_2019_PAAPD1067608
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 15 614 766.28 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set transductori compatibili cu ecograf Aplio

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
51410000 Installatie van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat mobil digital de radiografie cu detectori standard și pediatric

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stații de interpretare radiologie-imagistică

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
51410000 Installatie van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set transductori compatibili cu ecograf Logiq P5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Scanner filme

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
51410000 Installatie van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat de imagistică prin RMN 3T, precum și echipamentele accesorii necesare (inclusiv pentru monitorizare și ventilație-anestezie)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ecograf de uz general – radiologie, cu gama completă de sonde și aplicații

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat de radioscopie și radiografie digital multifuncțional

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 067-156425

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19873
Perceel nr.: 7
Benaming:

Stații de interpretare radiologie-imagistică

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Skyer Medical Imaging S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO31031287
Postadres: Str. Acțiunii nr. 13
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 041101
Land: Roemenië
E-mail: daniel@skyermedical.ro
Telefoon: +40 745217598
Fax: +40 311056398

Internetadres: www.skyermedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 193 274.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 173 022.28 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19869
Perceel nr.: 1
Benaming:

Aparat de imagistică prin RMN 3T, precum și echipamentele accesorii necesare (inclusiv pentru monitorizare și ventilație-anestezie)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Cortech Med S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 22088756
Postadres: Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 188C
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020305
Land: Roemenië
E-mail: office@cortech.ro
Telefoon: +40 214304025
Fax: +40 318177955

Internetadres: www.cortech.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 542 015.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 537 344.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19872
Perceel nr.: 3
Benaming:

Aparat mobil digital de radiografie cu detectori standard și pediatric

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Healthcare S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 36153005
Postadres: Str. Preciziei nr. 24, sector 6
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: florin.niculescu@siemens.com; mona.musat@siemens.com; cristina.codescu@siemens.com; petrisor.visan@siemens.com; cristinel.dragomir@siemens.com; corneliu.cristea@siemen... detalii pe www.e-licitatie.ro
Telefoon: +40 216296511
Fax: +40 216296512

Internetadres: www.siemens.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 042 016.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 904 400.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019