Leveringen - 384978-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Norrköping: Vaatwerk

2019/S 156-384978

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen
222000-2527
Slottsgatan 118
Norrköping
602 22
Zweden
Contactpersoon: Linda Holdaj
Telefoon: +46 767722911
E-mail: linda.holdaj@upphandlingscenter.se
Fax: +46 11-130606
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.upphandlingscenter.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Upphandling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Köks- och serveringsutrustning

Referentienummer: UH-2019-189
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39221110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingscenter i samarbete med Linköping-, Norrköping-, Finspång-, Söderköping och Valdemarsviks kommuner samt Louis De Geer Konsert och Kongress Norrköping AB inbjuder ert företag att lämna anbud i offentlig upphandling av ramavtal gällande köks- och serveringsutrustning.

Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst för anbudsgivarna och andra företag via Upphandlingscenters upphandlingsverktyg www.e-avrop.com.

Ytterligare information om Upphandlingscenter och vår verksamhet finns på www.upphandlingscenter.se

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39221110
39221210
14820000
39221000
39223000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE123
Voornaamste plaats van uitvoering:

Linköping, Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsviks kommuner

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingscenter i samarbete med Linköping-, Norrköping-, Finspång-, Söderköping och Valdemarsviks kommuner samt Louis De Geer Konsert och Kongress Norrköping AB inbjuder ert företag att lämna anbud i offentlig upphandling av ramavtal gällande köks- och serveringsutrustning.

Anbud ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst för anbudsgivarna och andra företag via Upphandlingscenters upphandlingsverktyg www.e-avrop.com.

Ytterligare information om Upphandlingscenter och vår verksamhet finns på www.upphandlingscenter.se

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Förlängning maximalt 12 månader.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-224241
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Köks- och serveringsutrustning

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Martin & Servera Sverige AB
559135-5549
Första Magasinsgatan 19
Gävle
803 10
Zweden
Telefoon: +46 8-7222562
E-mail: gunnar.rosen@martinservera.se
NUTS-code: SE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 234 018.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
Linköping
581 04
Zweden
Telefoon: +46 13-251100
E-mail: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Fax: +46 13-251140

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019