Leveringen - 384980-2019

14/08/2019    S156

Spanje-Mérida: Wegwerpluiers

2019/S 156-384980

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección General de Planificación Económica
Nationaal identificatienummer: Q0600413I
Postadres: Avenida de las Américas, 2
Plaats: Mérida
NUTS-code: ES431 Badajoz
Postcode: 06800
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección General de Planificación Económica
E-mail: ses.sgeca@salud-juntaex.es
Telefoon: +34 924382500
Fax: +34 924382754

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ohZjmxo1vSwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de absorbentes de incontinencia urinaria y empapadores para usuarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) en Centros Sanitarios, Residencias y Centros Sociosanitarios

Referentienummer: CS/99/1118063279/18/PA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33751000 Wegwerpluiers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 67 606.48 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de absorbentes rectangulares

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33751000 Wegwerpluiers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES43 Extremadura
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de absorbentes anatómicos

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33751000 Wegwerpluiers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES43 Extremadura
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de absorbentes elásticos

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33751000 Wegwerpluiers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES43 Extremadura
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de absorbentes pediátricos para pacientes con un peso superior a 1 kg

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33751000 Wegwerpluiers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES43 Extremadura
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de absorbentes pediátricos para pacientes prematuros

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33751000 Wegwerpluiers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES43 Extremadura
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de empapadores

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33751000 Wegwerpluiers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES43 Extremadura

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 023-049649

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1118063279-1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Suministro de absorbentes rectangulares

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Active Medical Disposable, S. A. U.
Nationaal identificatienummer: A64247182
Postadres: Avenida Ernest Lluch
Plaats: Mataró
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 08301
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 637.88 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 67 606.48 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019