Leveringen - 384994-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Concurrentiegerichte dialoog 

Finland-Jyväskylä: Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

2019/S 156-384994

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Nationaal identificatienummer: 0215978-7
Postadres: Keskussairaalantie 19
Plaats: Jyväskylä
NUTS-code: FI193
Postcode: 40620
Land: Finland
E-mail: tarjous@ksshp.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ksshp.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tuotantokeittiön vaunujärjestelmä

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34000000 - FG20
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankintasopimuksen kohteena on tuotantokeittiön ruoankuljetusvaunujen toimittaminen sekä vaunujen jäähdytysjärjestelmä.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 668 020.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sairaala Novan tuotantokeittiön ruoankuljetusvaunujen toimittaminen sekä vaunujen jäähdytysjärjestelmä.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Laatuominaisuudet / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tilaajalla on mahdollisuus tilata optiotuotteina omavalvontajärjestelmä sekä hajautetun jakelujärjestelmän vaunuja.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 100-227891
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Tuotantokeittiön vaunujärjestelmä

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet
Nationaal identificatienummer: 0816444-8
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Air Liquide Finland Oy
Nationaal identificatienummer: 0683861-3
Plaats: Oulu
NUTS-code: FI
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 668 020.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Plaats: Helsinki
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi

Internetadres: https://www.markkinaoikeus.fi

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019