Leveringen - 384995-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Cluj-Napoca: Pluimvee

2019/S 156-384995

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Cantina de Ajutor Social și Pensiune Cluj-Napoca
Nationaal identificatienummer: 5120733
Postadres: Str. Emile Zola nr. 5
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113
Postcode: 400112
Land: Roemenië
Contactpersoon: Vasile Gheorghe Visan
E-mail: achizitii@cantinacluj.ro
Telefoon: +40 264595665
Fax: +40 372008992

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cantinacluj.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare carne de pasăre

Referentienummer: 5120733_2019_PAAPD1055081
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15112000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, ex: 20 de zile. Conform art. 160-161 din Legea nr. 98/2016. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor va fi transmis de catre autoritatea contractanta cu 11 zile inainte de data limita de deschidere a ofertelor astfel incat ofertantii sa poata intocmi oferta. Acord-cadru – furnizare de pasăre. Valoarea estimata fara TVA: 942 900,00. Moneda: RON. Se va achizitiona carne de pasăre conform descrierilor din caietul de sarcini. Valoarea de 942 900,00 RON fara TVA reprezinta valoarea maxim estimata a acordului-cadru pentru o perioada de 12 luni de la data semnării. Autoritatea contractanta va incheia acord-cadru cu maxim 3 ofertanti clasati pe primele 3 locuri dupa evaluarea ofertelor. Modificarea prezentului contract este posibilă în urma unor circumsta [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 858 440.00 RON / Hoogste offerte: 859 790.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ficat de pui congelat

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ficat de pui congelat conform specificatiilor din caietul de sarcini. Contract subsecvent: min. 100 kg, max. 500 kg. Acord-cadru: min. 500 kg, max. 1 000 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 3 450 RON. Valoarea garantiei de participare in conf. cu prev. art. 35 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016 in cuantum de 1 % din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot. Val. garantiei de participare: 35 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pulpe de pui, întregi, fără spate, congelate

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pulpe de pui, întregi, fără spate, congelate conform specificatiilor din caietul de sarcini. Contract subsecvent: min. 2 000 kg, max. 35 000 kg. Acord-cadru: min. 3 500 kg, max. 7 500 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 24 150 RON. Valoarea garantiei de participare in conf. cu prev. art. 35 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016 in cuantum de 1 % din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot. Val. garantiei de participare: 242 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piept de curcan refrigerat

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piept de curcan refrigerat conform specificatiilor din caietul de sarcini. Contract subsecvent: min. 50 kg, max. 250 kg. Acord-cadru: min. 500 kg, max. 500 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 7 000 RON .Valoarea garantiei de participare in conf. cu prev. art. 35 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016 in cuantum de 1 % din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot. Val. garantiei de participare: 70 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aripi de pui selecționate (fără vârf) refrigerate

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aripi de pui selecționate (fără vârf) refrigerate conform descrierilor din caietul de sarcini. Contract subsecvent: min. 500 kg, max. 1 000 kg. Acord-cadru: min. 1 000 kg, max. 1 500 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 7 000 RON. Valoarea garantiei de participare in conf. cu prev. art. 35 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016 in cuantum de 1 % din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot. Val. garantiei de participare: 70 RON

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pulpe de pui superioare, dezosate, fără piele, refrigerate

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pulpe de pui superioare, dezosate, fără piele, refrigerate conform specificatiilor din caietul de sarcini. Contract subsecvent: min. 1 000 kg, max. 3 000 kg. Acord-cadru: min. 3 000 kg, max. 7 000 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 33 000 lei. Valoarea garantiei de participare in conf. cu prev. art. 35 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016 in cuantum de 1 % din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot. Val. garantiei de participare: 330 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pulpe de pui inferioare, congelate

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pulpe de pui inferioare, congelate conform specificațiilor din caietul de sarcini. Contract subsecvent: min. 1 000 kg, max. 3 500 kg. Acord-cadru: min. 3 500 kg, max,. 4 500 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 24 150 RON. Valoarea garantiei de participare in conf. cu prev. art. 35 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016 in cuantum de 1 % din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot. Val. garantiei de participare: 242 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aripi de pui selecționate (fără vârf) congelate

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aripi de pui selecționate (fără vârf) congelate conform descrierilor din caietul de sarcini. Contract subsecvent: min. 1 000 kg, max. 2 000 kg. Acord-cadru: min. 2 000 kg, max. 3000 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 13 800 RON. Valoarea garantiei de participare in conf. cu prev. art. 35 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016 in cuantum de 1 % din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot. Val. garantiei de participare: 138 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pulpe de pui inferioare, refrigerate

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pulpe de pui inferioare, refrigerate conform specificatiilor din caietul de sarcini. Contract subsecvent: min. 800 kg, max. 2 000 kg. Acord-cadru: min. 2 000 kg, max. 4 000 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 14 000 RON. Valoarea garantiei de participare in conf. cu prev. art. 35 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016 in cuantum de 1 % din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot. Val. garantiei de participare: 140 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pulpe de curcan superioare, dezosate, refrigerate

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pulpe de curcan superioare, dezosate, refrigerate conform specificatiilor din caietul de sarcini. Contract subsecvent: min. 100 kg, max. 500 kg. Acord-cadru: min. 500 kg, max. 1 500 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 11 750 RON. Valoarea garantiei de participare in conf. cu prev. art. 35 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016 in cuantum de 1 % din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot. Val. garantiei de participare: 118 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piept de pui dezosat, fără piele, refrigerat

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piept de pui dezosat, fără piele, refrigerat conform specificatiilor din caietul de sarcini. Contract subsecvent: min. 12 000 kg, max. 21 000 kg. Acord-cadru: min. 21 000 kg, max. 37 000 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 283 500 RON. Valoarea garantiei de participare in conf. cu prev. art. 35 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016 in cuantum de 1 % din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot. Val. garantiei de participare: 2 385 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piept de rață refrigerat

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piept de rață refrigerat conform specificatiilor din caietul de sarcini. Contract subsecvent: min. 50 kg, max. 250 kg. Acord-cadru: min. 250 kg, max. 500 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 11 375 RON. Valoarea garantiei de participare in conf. cu prev. art. 35 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016 in cuantum de 1 % din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot. Val. garantiei de participare: 114 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piept de pui dezosat, fără piele, congelat

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piept de pui dezosat, fără piele, congelat conform specificatiilor din caietul de sarcini. Contract subsecvent: min. 3 000 kg, max. 5 500 kg. Acord-cadru: min. 5 500 kg, max. 8 500 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 71 500 RON. Valoarea garantiei de participare in conf. cu prev. art. 35 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016 in cuantum de 1 % din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot. Val. garantiei de participare: 715 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pulpe de pui, întregi, fără spate, refrigerate

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pulpe de pui, întregi, fără spate, refrigerate conform specificatiilor din caietul de sarcini. Contract subsecvent: min. 1 500 kg, max. 3 000 kg. Acord-cadru: min. 3 000 kg, max. 5 000 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Val. estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 21 000 RON. Valoarea garantiei de participare in conf. cu prev. art. 35 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016 in cuantum de 1 % din val. estimata a celui mai mare contract subsecvent aferent fiecarui lot. Val. garantiei de participare: 210 RON.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 035-078247
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14503/14500
Perceel nr.: 10
Benaming:

Ficat de pui congelat

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ned Com
Nationaal identificatienummer: RO 7822416
Postadres: Str. Vârfu cu Dor nr. 26
Plaats: Constanța
NUTS-code: RO223
Postcode: 905700
Land: Roemenië
E-mail: office@nedcom.ro
Telefoon: +40 729036787
Fax: +40 372253310
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Andromi Com
Nationaal identificatienummer: RO 5198520
Postadres: Calea Apateului nr. 291/L
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111
Postcode: 410222
Land: Roemenië
E-mail: office@andromi.ro
Telefoon: +40 259393309
Fax: +40 259393309
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 900.00 RON
Laagste offerte: 6 240.00 RON / Hoogste offerte: 7 590.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14503
Perceel nr.: 6
Benaming:

Pulpe de pui, întregi, fără spate, congelate

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cina Carmangerie S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 2878920
Postadres: Str. nr.
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113
Postcode: 400230
Land: Roemenië
E-mail: office@cinacarmangerie.ro
Telefoon: +40 264481158
Fax: +40 264481158/577
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 51 750.00 RON
Laagste offerte: 48 600.00 RON / Hoogste offerte: 48 600.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14502
Perceel nr.: 9
Benaming:

Pulpe de pui superioare, dezosate, fără piele, refrigerate

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oncos Prod
Nationaal identificatienummer: RO 15111694
Postadres: Str. Donath nr. 76
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113
Postcode: 400290
Land: Roemenië
E-mail: oncos@oncos.ro
Telefoon: +40 264206061
Fax: +40 264265847

Internetadres: www.oncos.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 812 250.00 RON
Laagste offerte: 803 600.00 RON / Hoogste offerte: 803 600.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019