Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 384998-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Opole: Drukkerij- en afleveringsdiensten

2019/S 156-384998

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Nationaal identificatienummer: 7541026256
Postadres: ul. Ozimska 19
Plaats: Opole
NUTS-code: PL
Postcode: 45-057
Land: Polen
E-mail: ias.opole@mf.gov.pl
Telefoon: +48 774540068
Fax: +48 774564313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

Adres van het kopersprofiel: http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: administracja rządowa terenowa niezespolona
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wydrukowanie i dostawa formularzy mandatu karnego

Referentienummer: 1601-ILZ.260.8.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79823000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie i dostawa formularzy mandatu karnego, zwanych bloczkami.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 456 910.57 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie i dostawa formularzy mandatu karnego, zwanych dalej bloczkami.

2. Zamówienie polega na wykonaniu:

— 311 200 sztuk bloczków (po 20 formularzy 5-kartkowych w każdym bloczku) z nadrukiem na odcinkach A i B nazwy urzędu, jego adresu i numeru konta bankowego,

— 3 175 sztuk bloczków (po 20 formularzy 5-kartkowych w każdym bloczku) bez nadruku na odcinkach A i B nazwy urzędu, jego adresu i numeru konta bankowego,

— 15 025 sztuk bloczków (po 10 formularzy 5-kartkowych w każdym bloczku) z nadrukiem na odcinkach A i B nazwy urzędu, jego adresu i numeru konta bankowego,

— 1 500 sztuk bloczków (po 10 formularzy 5-kartkowych w każdym bloczku) bez nadruku na odcinkach A i B nazwy urzędu, jego adresu i numeru konta bankowego.

3. Szczegółowe ilości oraz miejsca dystrybucji poszczególnych rodzajów bloczków wraz z rozładunkiem i rozmieszczeniem zostały zawarte w rozdzielniku ilościowo-adresowym bloczków, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i IPU.

4. Bloczki należy wykonać według wzoru formularza mandatu karnego określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.4.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 807). Format to dwie litery (pierwsza duża, druga mała) oraz 7 cyfr. Kolejnym zestawem liter dla serii powinna być kombinacja liter De. Pierwszym numerem ma być 0000001 (seria DE od numeru 0000001).

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry graniczne mandatów karnych, treść pouczenia oraz inne parametry zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.

6. Wszelkie inne uregulowania, związane z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia oraz obowiązkami Zamawiającego i Wykonawcy, zawarte są w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 101-244131
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Samindruk Spółka z o.o.
Nationaal identificatienummer: 8740004766
Postadres: Sikorskiego
Plaats: Brodnica
NUTS-code: PL61
Postcode: 87-300
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 456 910.57 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 855 072.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Podwykonawstwo w zakresie dystrybucji

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5. Skarga do sądu - przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019