Leveringen - 384998-2019

14/08/2019    S156

Polska-Opole: Usługi drukowania i dostawy

2019/S 156-384998

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Krajowy numer identyfikacyjny: 7541026256
Adres pocztowy: ul. Ozimska 19
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 45-057
Państwo: Polska
E-mail: ias.opole@mf.gov.pl
Tel.: +48 774540068
Faks: +48 774564313

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

Adres profilu nabywcy: http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa terenowa niezespolona
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wydrukowanie i dostawa formularzy mandatu karnego

Numer referencyjny: 1601-ILZ.260.8.2019
II.1.2)Główny kod CPV
79823000 Usługi drukowania i dostawy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie i dostawa formularzy mandatu karnego, zwanych bloczkami.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 456 910.57 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
22900000 Różne druki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie i dostawa formularzy mandatu karnego, zwanych dalej bloczkami.

2. Zamówienie polega na wykonaniu:

— 311 200 sztuk bloczków (po 20 formularzy 5-kartkowych w każdym bloczku) z nadrukiem na odcinkach A i B nazwy urzędu, jego adresu i numeru konta bankowego,

— 3 175 sztuk bloczków (po 20 formularzy 5-kartkowych w każdym bloczku) bez nadruku na odcinkach A i B nazwy urzędu, jego adresu i numeru konta bankowego,

— 15 025 sztuk bloczków (po 10 formularzy 5-kartkowych w każdym bloczku) z nadrukiem na odcinkach A i B nazwy urzędu, jego adresu i numeru konta bankowego,

— 1 500 sztuk bloczków (po 10 formularzy 5-kartkowych w każdym bloczku) bez nadruku na odcinkach A i B nazwy urzędu, jego adresu i numeru konta bankowego.

3. Szczegółowe ilości oraz miejsca dystrybucji poszczególnych rodzajów bloczków wraz z rozładunkiem i rozmieszczeniem zostały zawarte w rozdzielniku ilościowo-adresowym bloczków, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i IPU.

4. Bloczki należy wykonać według wzoru formularza mandatu karnego określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.4.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 807). Format to dwie litery (pierwsza duża, druga mała) oraz 7 cyfr. Kolejnym zestawem liter dla serii powinna być kombinacja liter De. Pierwszym numerem ma być 0000001 (seria DE od numeru 0000001).

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry graniczne mandatów karnych, treść pouczenia oraz inne parametry zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.

6. Wszelkie inne uregulowania, związane z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia oraz obowiązkami Zamawiającego i Wykonawcy, zawarte są w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 101-244131
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Samindruk Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8740004766
Adres pocztowy: Sikorskiego
Miejscowość: Brodnica
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 87-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 456 910.57 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 855 072.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Podwykonawstwo w zakresie dystrybucji

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5. Skarga do sądu - przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019