Leveringen - 385002-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Koblenz: Magazijnunits

2019/S 156-385002

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr
Postadres: Ferdinand-Sauerbruch-Straße 1
Plaats: Koblenz
NUTS-code: DEB11
Postcode: 56073
Land: Duitsland
E-mail: baainbwe2.1-vergabestelle@bundeswehr.org
Telefoon: +49 261-400-25657
Fax: +49 261-400-25228

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.evergabe-online.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von Euro- und Einwegpaletten 6001704156-BAAINBw E2.1

Referentienummer: 6001704156-BAAINBw E2.1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39173000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Euro- und Einwegpaletten 6001704156-BAAINBw E2.1.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 1 – Europaletten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39173000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siehe Verzeichnis der Empfängeranschriften.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Euro- und Einwegpaletten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vertragsverlängerung um 1 Jahr

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Los 2 – Einwegpaletten

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39173000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siehe Verzeichnis der Empfängeranschriften.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Euro- und Einwegpaletten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vertragsverlängerung um 1 Jahr

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 118-289059
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Los 1 – Europaletten

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Los 2 – Einwegpaletten

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundeskartellamt
Postadres: Villemomblerstraße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefoon: +49 2289499-0
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019