Leveringen - 385018-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Vejle: Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)

2019/S 156-385018

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vejle Kommune
Nationaal identificatienummer: 29189900
Postadres: Skolegade 1
Plaats: Vejle
NUTS-code: DK03
Postcode: 7100
Land: Denemarken
Contactpersoon: Simone Paulsen Jakobsen
E-mail: sipja@vejle.dk
Telefoon: +45 76811735

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd5ea4a1-6847-4dd3-b879-3665515d3a73/homepage

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elektroniske dørlåse til plejecentre

Referentienummer: 88.00.00-G01-11-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Udbuddet vedrører indkøb af elektroniske dørlåse til de af udbuddet omfattede plejecentre.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44500000
51000000
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK03
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vejle Kommune

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Udbuddet vedrører indkøb af elektroniske dørlåse til de af udbuddet omfattede plejecentre.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet: Brugervenligt administrationssystem / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet: Brugervenlig dørlås / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet: Implementeringsplan / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalitet: Service / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 124-302278
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600

Internetadres: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000

Internetadres: www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019